Hopp til innhald

LEI107 Ingeniørlandmåling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en videre innføring i det geodetiske grunnlaget, samt i beregninger og analyser av innsamlet data og koordinater. I tillegg skal emnet bidra til å utvikle kunnskaper og kompetanse i metoder og måleutstyr for planlegging og utførelse av måleoppdrag som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Grunnleggende geodesi, datum, projeksjoner og transformasjoner, instrumentlære og måleteknikker, GNSS, vektsbegrepet for ulike måleoperasjoner, nettverk, parameterestimering, feilestimering, feilforplanting, hypotesetesting, forkasting av data, pålitelighetsanalyser, volum-, areal- og masseberegning, enkel programmering/skripting, innmåling og utsetting, aksestikking, rapportering og måloppnåelse i henhold til relevante standarder.

Læringsutbytte

  • Kunne beskrive grunnleggende begreper innen geodesi.
  • Kunne gjengi basisegenskaper til aktuelle datum og projeksjonssystemer.
  • Kunne beskrive måleteknikker for nøyaktig posisjonsbestemmelse ved bruk av TPS, GPS/GNSS og nivellér.
  • Kunne forklare og evaluere resultatet av en koordinatberegning og nettverksutjevning.
  • Kunne beskrive grunnleggende geodetiske problemstillinger for byggingeniøren.

  • Kunne planlegge enkle måle- og utsettingsoppdrag.
  • Kunne anvende ulikt måleutstyr som TPS, GNSS, Niveller og laser (grunnleggende ferdigheter).
  • Kunne beregne koordinater og høyder i kartprojeksjonsplanet basert på innsamlet data.
  • Kunne beregne nøyaktighetsmål og evaluere resultatet i forhold til måloppnåelse.

Kandidaten skal ha en grunnleggende forståelse for geodesi og for planlegging, gjennomføring og beregning av enkle måle- og utsettingsoppdrag der ulikt måleutstyr brukes, og der presisjon og nøyaktighet spiller en vesentlig rolle.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper i landmåling tilsvarende BYG102 Statistikk og landmåling.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne/teori- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk feltarbeid og fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. oktober.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle digitale, trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og kalkulator på eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • LOJ212 - Ingeniørlandmåling - Reduksjon: 10 studiepoeng