Hopp til innhald

LEI300 Eiendom, matrikkel og jordskifte

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet har tre hoveddeler: Eiendomshistorie, eiendomsregistreringssystemene og system for eiendomsdannelse og rettsfastsetting.

Hoveddelen om eiendomshistorie tar opp den historiske utviklingen av eiendomsrett i Norge, herunder også aspekt rundt leie av eiendom. Hovedtyngden av gjennomgangen vil fokusere på forholdene fra 1600-tallet og fremover. Dette for utviklingen i byene så vel som for landsbygden.

Gjennomgangen av eiendomshistorien gir også en grundig gjennomgang av den eiendomshistoriske utviklingen av de landsmatrikulære og bymatrikulære systemene for eiendomsregistrering og eiendomsdannelse. Det vil særlig fokuseres på det omfattende utskiftingsarbeidet som fant sted på 1800-tallet og videre hvordan dette dannet grunnlaget for dagens jordskifterettsvesen. En felles mål ved gjennomgangen av de ulike hoveddelene vil være å gi studentene en grundig innføring i bruk av eiendomsregistreringssystemene og gjeldende system for eiendomsdannelse.

I emnet vil det også bli lagt grundig vekt på gjeldende matrikkellov, med tilhørende matrikkel og matrikkelkart. Her vil kvaliteten på informasjonen i matrikkelen og matrikkelkartet være sentralt. Gjennom praktiske øvelser skal kandidatene få en forståelse for de begrensninger som informasjonen i matrikkelen og matrikkelkartet har med hensyn til kvalitet.

Kandidatene vil ellers lære å tolke eldre kart og dokumenter som ble opprettet i forbindelse med dannelse av eiendommer og bruksretter. Kandidatene vil også få en grunnleggende innføring i prinsippene for rettsfastsetting i jordskifteretten. I denne sammenheng skal studentene blant annet gjennomføre praktiske øvelser i å finne eiendomsgrenser ute i terrenget, simulere en rettsmekling og muntlig presentere ulike former for eiendomsanalyser. De obligatoriske innleveringene vil sikre kontinuerlig framdrift og videre trening i skriftlig presentasjon av eiendomsanalyser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale begreper i eiendomshistorien.
 • har kunnskap hvordan man kan få tilgang til eiendomsinformasjon.
 • har kunnskap om fortolkning av kart og dokumenter med eiendomsinformasjon.
 • har kunnskap om regler for eiendomsdanning.
 • har kunnskap om jordskifterettens funksjon og organisasjon.
 • har kunnskap om rettsmekling og teknisk arbeid i jordskifteretten.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende eiendomsregistreringssystemene for tilgang til dokumentasjon om eiendommer.
 • kan fortolke kart og dokumenter.
 • kan mekle i grensetvister.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon.
 • kan formidle faglige problemstillinger både skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LEI100: Innføring i eiendomsfagene og profesjonsdannelse for landmålere.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og utferder.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen, med en semesteroppgave og en skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Semesteroppgaven utgjør 40% av endelig karakter og den skriftlige eksamen utgjør 60% av endelig karakter.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. Semesteroppgaven er gyldig i 4 semester etter avlagt ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LEI103 - Eigedom og matrikkel - Reduksjon: 15 studiepoeng