Hopp til innhald

M120DR213 Anvendt teater og prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i Mastergraden i dramapedagogikk og anvendt teater. Emnet er et kunstnerisk/kunstpedagogisk samarbeidsprosjekt mellom en gruppe dramastudenter og en valgt samfunnsarena (fengsel, eldresenter, kultursenter, sykehus, o.a.).

Læringsutbytte

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • anvendt teater som kunstpedagogisk filosofi og felt
 • problemstillinger og begreper fra anvendt teaters teori og praksis
 • prosjektutvikling, kunstfagdidaktisk tilrettelegging og kunstnerisk formidling gjennom arbeid med en scenisk presentasjon/et scenisk program.

Etter endt studium kan studenten

 • demonstrere spillkompetanse og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kombinere form og innhold på en kunstnerisk bevisst måte og formidle innenfor en valgt estetikk
 • interagere og kommunisere performativt med målgrupper på utvalgte samfunnsarenaer
 • utarbeide konsept og finansieringsplan for egne kunstbaserte prosjekter

Studenten

 • kan realisere dramapedagogikk og anvendt teater på ulike samfunnsarenaer
 • lede og administrere prosjekter i anvendt teater
 • kan vurdere og ta i bruk forskningsmessige tilnærmingsmåter til sitt emneprosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil innledningsvis ha felles undervisning, og blir deretter i større grad studentstyrt, med da også med noe lærerveiledning. Emnet har i varierende grad faste tider på timeplanen, da studentene selv har ansvar for å gjøre nødvendige avtaler med aktuelle målgrupper. Arbeidet organiseres i smågrupper. Den enkelte student har likevel faglig ansvar for helheten. Det forutsettes aktiv deltakelse i workshops, seminarer og gruppeaktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan for prosjektutvikling og utprøving av performativt materiale. Veiledende omfang: ca. 1 500 ord.
 • Arbeidskrav 2: Tredelt presentasjon av prosjektidé som a) power point (12 minutter), b) kortversjon (5 minutters innlegg) og c) pitching (1 minutt).

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen (gruppe). Eksamen skal foregå på en samfunnsarena utenfor studiestedet. Emnets prøveform er en performativ presentasjon, for/med aktører på den valgte arenaen. Hver gruppe skal på forhånd levere en prosjektbeskrivelse knyttet til sin utforsking av det performative materialet. Veiledende omfang: 1500 ord. Pensum er på ca. 800 sider.

Karakterskala: Bestått/ ikke bestått.

Det foreligger detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier for det anvendte teaterprosjektet. Disse blir utdelt ved prosjektets begynnelse.

Utsatt/ny eksamen: Ved utsatt/ny eksamen presenterer kandidatene en bearbeidet versjon av arbeidet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler