Hopp til innhald

MAFYS521 Fysioterapi ved kirurgi og traumatologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og viderekvalifisering innen fysioterapi ved kirurgi og traumatologi hos pasienter med muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer. Fagutøvelsen i samarbeid med pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud vektlegges.

Undervisningen foregår i løpet av tredje semester.

 • Sykdomslære
 • Fysioterapiundersøkelse
 • Ikke-kirurgisk behandling
 • Kirurgiske inngrep
 • Smerte
 • Postoperative komplikasjoner og restriksjoner
 • Billeddiagnostikk
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper: Studenten...

 • har inngående kunnskaper om muskelskjelett,-revmatiske og ortopediske helseproblemer i et livsløpsperspektiv, med særlig tanke på akutte tilstander og tilstander hvor kirurgi er aktuelt.
 • kan, på en kunnskapsbasert måte, anvende ulike måleinstrumenter og målemetoder ved relevante undersøkelser og tester ved akutte muskel- og skjelettskader, og i forbindelse med kirurgi.
 • har en inngående forståelse av funksjon hos pasienter med akutte muskelskjelett,- revmatiske og ortopediske helseproblemer, og i forbindelse med kirurgi, samt forståelse av fysioterapeutens rolle i arbeid med disse pasientene
 • har avansert kunnskap om ulike behandlingsmuligheter for pasienter med akutte muskelskjelett,-, revmatiske og ortopediske helseproblemer, samt for pasienter som skal gjennomgå eller har gjennomgått revmatisk eller ortopedisk kirurgi.
 • har avanserte kunnskaper om hvordan smerte oppstår og hvordan smerte moduleres av erfaringer og forventninger, samt kunne differensiere mellom smerte fra ulike typer vev og hvordan smerte kan behandles, spesielt med fysioterapeutiske virkemidler
 • kan gjøre rede for de mest vanlige kirurgiske inngrep innen ortopedi og revmatologi og de mest vanlige postoperative komplikasjoner
 • kan gjøre rede for billeddiagnostiske prinsipper, for å kategorisere strukturelle og funksjonelle anomalier og avvik når det gjelder muskelskjeletthelseproblemer

 Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjøre begrunnede valg av, anvende og tolke relevante tester og undersøkelsesmetoder ved akutte muskelskjeletthelseproblemer og i forbindelse med revmatisk og ortopedisk kirurgi
 • kan gjøre begrunnede behandlingsvalg for pasienter med akutte muskel- og skjelettproblemer og i forbindelse med revmatisk og ortopedisk kirurgi og har gode ferdigheter i anvendelse av tiltak.
 • har godt kjennskap til andre yrkesgruppers bidrag i arbeidet med pasienter med akutte muskelskjelett,-, revmatiske og ortopediske helseproblemer, samt for pasienter som skal gjennomgå eller har gjennomgått revmatisk eller ortopedisk kirurgi, samt kunne bidra med egen kunnskap og kommunisere denne til samarbeidspartnere.
 • har kjennskap til hvordan man tolker billeddiagnostiske beskrivelser ved akutt- og traumetilstander i muskelskjelettsystemet og sette dem i sammenheng med kliniske funn

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan kritisk vurdere fysioterapitiltak og deres egnethet, i ulike faser etter traumer og før/etter kirurgi.
 • kan gjøre rede for nødvendige individuelle tilpasninger til kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling, samt for vanlige postoperative restriksjoner.
 • har kjennskap til hvordan medisinske og kognitive tilstander påvirker behandlingsvalg og prognose hos ortopedisk-kirurgiske pasienter, og kunne justere tiltaksvalg etter dette.
 • har god innsikt i hvordan fysioterapitiltak kan være et alternativ til eller en forberedelse til ortopedisk kirurgi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning

Krav til forkunnskaper

Studierett på master i klinisk fysioterapi ved HVL

Anbefalte forkunnskaper

Forutgående emner på masterstudiet i klinisk fysioterapi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, ferdighetstrening ved HVL, praksisstudier i spesialist og/eller kommunehelsetjenesten, selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Loggskjema
 • Godkjente praksisstudier fra spesialist og/eller kommunehelsetjeneste, totalt 5 uker

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen Eksamen i form av muntlig presentasjon.  Studenten får oppgaver 2 uker i forkant av eksamen. Med utgangspunkt i kasus beskrevet i refleksjonsnotat fra praksis skal studenten besvare spørsmålene gjennom en presentasjon som skal fremføres for sensor og medstudenter. Presentasjonen skal ta maksimalt 10 min (ca 8 PowerPoint slides), deretter beregnes 15 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra hele pensum i forbindelse med utspørring og diskusjon

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått(karakter F) gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Presentasjon og notater hvis nødvendig for fremføringen

Mer om hjelpemidler