Hopp til innhald

MAS107 Maskinkonstruksjon og tilvirkning

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet består av to moduler:

Modul 1: Maskinkonstruksjon (7sp) og modul 2: Tilvirkning (3sp).

I modul 1 gjennomgås styrkeberegning av de vanligste maskindeler (f.eks. tannhjul, aksler, og skruer) og elementer i for eksempel kraner, transportanlegg og rør.

I modul 2 gjennomgås de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien, hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene og hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.

Modul 1: Dimensjonering av aksler. Rørkonstruksjon: Rør, armatur, trykktap. Standarder og forskrifter. Transportutstyr: Ståltau, skiver, taljer, donkrafter, ulike bremsetyper, ulike krantyper. Dimensjonering av elementene i kraner.

Modul 2: Tilvirkningsmetoder: støping, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

 • kandidaten kan identifisere maskinkomponenter i maskinkonstruksjoner.
 • kandidaten skal kunne foreta enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk.
 • Kandidaten har opparbeidet faglig grunnlag til å vurdere bruk av de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien. støping, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene.
 • Kandidaten har kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.

Ferdigheter

 

 • kandidaten kan beregnge spenninstilstand i maskinkonstruksjoner som består av ulike maskindeler.
 • kandidaten har en god forståelse av design av maskinkonstruksjoner .
 • kandidaten kan optimalisere og verifisere maskinkonstruksjoner.
 • kandidaten behersker mekanikk og fasthetslære og kan bruke disse fagene for maskinkonstruksjon.
 • Kandidaten kan velge hvilken tilvirkningsmetode som skal brukes.
 • Kandidaten kan utføre enkle sammenføynings og maskineringsoppgaver.
 • Kandidaten kan utføre enkle tilvirkningsoppgaver.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan vurdere forskjellige konstruksjoner og identifisere hvilken produksjonsmetode som er brukt ved framstilling av maskinelementer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS100 Statikk og fasthetslære / MAS142 Statikk og fasthetslære

MAS109 Maskindeler

DAK Maskintegning

Undervisnings- og læringsformer

Modul 1: Forelesninger, skriftlige innleveringer.

Modul 2: Forelesninger, student presentasjoner og laborasjoner i tilvirkningsmetoder.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten må ha godkjent to innleveringer.

I modul 2 er det obligatorisk tilstedeværelse ved laboratoriearbeid og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

Del 1: Skriftlig eksamen.

Det arrangeres en 3 timers skriftlig eksamen for modul 1. Denne teller 60 % i faget.

Del 2: Semesteroppgave. Det leveres inn to semesteroppgaver som hver teller 20%. (Totalt 40%)

Alle deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer tillatt. Tekniske tabeller. Alle lærebøker og undervisningsmateriell.

Mer om hjelpemidler