Hopp til innhald

MAS225 LEAN

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Produksjonsledelse og prosessforbedring er et av fordypningsemnene innenfor logistikkstudiet/fordypningen i logistikk for 3. årsstudentene ved Høgskolen i Bergens bachelorstudium innen økonomisk-administrative fag. Emnets formål er å gi studentene forståelse av effektiviserings- og forbedringsmuligheter innad i en virksomhet og i en forsyningskjede. Sentralt står evnen til å forstå og se sammenhenger mellom de ulike delene i en virksomhet, enten det gjelder produkter, tjenester, informasjon eller personell, med sikte på kontinuerlige forbedringer. Gjennom teoretisk og praktisk problemforståelse vil studentene få trening i å vurdere utfordringer knyttet til endring og forbedring på ulike nivåer i virksomhetene.

Produksjonsledelse og prosessforbedring forankrer ledelsestenkning i de to grunnverdiene: kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. Spenningsforholdet mellom effektiv flyt og effektiv ressursutnyttelse utfordrer utforming og fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsstasjoner, lokalisering, layout, lagerhold og lagerstyring, kvalitet og kontrollsystemer i alle typer virksomheter: vare- eller tjenesteproduksjon, i offentlig eller privat virksomheter. Prosessene må styres, planlegges og koordineres slik at de forankres i virksomhetenes overordnede strategier for forretningsutvikling, innovasjon og produkt- / tjenesteutvikling og for anvendelse av informasjonssystemer. Enhver som berøres av virksomhetenes aktiviteter er omfattet av verdien "respekt for mennesker".

Faglig plattform vil bestå av litteratur innen Lean og forbedringsarbeid: Kaizen, JiT og visuell ledelse, prosessdesign samt metoder og verktøy som kan anvendes i forbedringsarbeid. Ulike deler konkretiseres gjennom caseoppgaver, bedriftsbesøk og gjesteforelesninger.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

  • Kunne vurdere varierte framgangsmåter og hjelpemidler for kontinuerlig forbedring basert på respekt for mennesker
  • Kunne vurdere flyteffektivitet vs. ressurseffektivitet og faktorer som påvirker disse i varierte produksjonsprosesser
  • Kunne vurdere anvendelse av sentrale begreper og teknikker for forbedring fra leder- til operatørnivå og forstå overordnede sammenhenger og kostnadseffekter.

Ferdigheter:

  • Kunne anvende verktøy og modeller for planlegging og analyse av produksjonsutfordringer i praksis
  • Kunne benytte og forklare relevante analyseteknikker for styring og forbedring av prosesser innen produksjon og tjenesteyting
  • Kunne skrive, presentere og opponere i forbindelse med semesteroppgaver

Generell kompetanse:

  • Kunne forklare og kjenne utfordringer innen flyt og forbedring av prosesser
  • Ha grunnleggende kjennskap til utfordringer i forbedringsarbeid fra kartlegging av nå-situasjon til igangsetting og gjennomføring av forbedringsprosjekter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle fag fra første klasse

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid, bedriftsbesøk og evt. gjesteforelesninger. Studentene skriver en semesteroppgave i grupper hvor forbedringsarbeid diskuteres i en selvvalgt bedrift med utgangspunkt i virksomhetens verdistrømmer. Tilbakemeldinger underveis blir gitt i form av et strukturert opplegg for presentasjon/ opposisjon av semesteroppgavene for medstudenter samt tilbakemeldinger fra fagansvarlig. På bakgrunn av tilbakemeldingene leveres en forbedret, endelig versjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Gruppebasert semesteroppgave (utgjør 40% av endelig karakter). Semesteroppgaven skal være på min 15 - 20 sider med linjeavstand 1,5 (ca. 8000 ord). Utvidet med noen spørsmål i forhold til faget ØAL116. Innleveringstidspunkt blir annonsert av fagansvarlig. 

2) Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (utgjør 60 % av endelig karakter).

Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Ved ikke bestått eksamen kan semesteroppgaven leveres på nytt i redigert form ved ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MAS137 - Forbetringsleiing - Leanleiing - Reduksjon: 10 studiepoeng