Hopp til innhald

MGUKR301 KRLE 2, emne 1 - Hellige tekster, sekularisering, mangfold og religionskritikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner, som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2 emne 2 utgjør FoU-oppgaven 7,5 studiepoeng. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2 emne 1 legges det vekt på grundig kunnskap om tekster i tilknytning til islam og kristendommen. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til religionskritikk, kjønn og seksualitet og miljø står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til estetiske arbeidsformer og digitale verktøy.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • grundig kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv knyttet til islam 
 • grundig kunnskap om sentrale bibeltekster og kirkehistoriske kilder og om arbeidet med dette i skolen
 • kunnskap om mangfold innen kristendommen globalt og lokalt 
 • kunnskap om sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til religionskritikk, kjønn og seksualitet og miljø
 • kunnskap om estetiske arbeidsformer og deres betydning i KRLE-faget

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjøre rede for tekster og kildekritikk knyttet til kristendommen og islam
 • lage og kritisk vurdere et undervisningsopplegg som er basert på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
 • drøfte filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til religionskritikk, kjønn og seksualitet og miljø ut fra ulike posisjoner 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grundig kunnskap om islam og om kristent mangfold globalt og lokalt og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i KRLE-faget.
 • har grundig kunnskap om aktuelle etiske og filosofiske problemstillinger og kompetanse til å anvende denne kunnskapen
 • kan drøfte og anvende grunnleggende ferdigheter i faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gruppearbeid knyttet til kristendommen eller islam. Oppgaven består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen skal være knyttet til kildetekster og faglitteratur. Den muntlige delen skal være knyttet til estetiske arbeidsmåter. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.
 • Individuell skriftlig oppgave basert på analyse og drøfting av religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger relatert til barn, skole og samfunn. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler