Hopp til innhald

MGUMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 2 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet vektlegger helsefremmende kostholdsarbeid og en FoU-oppgave i samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om kosthold og helse i skolen. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse
 • har kunnskap om sentrale utfordringer i barn og unges kosthold
 • har kunnskap om påvirkningsfaktorer for helsefremmende kostholdstiltak i skolen
 • har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • har kunnskap om vitenskapsteori og relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring om kosthold og helse som inkluderer grunnleggende ferdigheter og ulike elevers behov
 • kan reflektere over og se sammenheng mellom læreplaner, rammefaktorer og egen undervisning
 • kan anvende metoder i forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan implementere elementer fra styringsdokumenter relevant for mat- og helsefaget og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenking og videreutvikling av faget mat og helse

Krav til forkunnskaper

MGUMH101, MGUMH201

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger oppgaveskriving, fremlegging av oppgave, individuelt arbeid og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en eigenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav for studenter som har mat og helse som masterfag: Studentene skal legge fram utkast til FoU-oppgave for medstudenter og faglærer.
 • Arbeidskrav for studenter med annet masterfag enn mat og helse: Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i mat og helse i grunnskolen med fokus på helsefremmende kosthold.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen

Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en skriftlig FoU-oppgave/semesteroppgave.

Skriftlig skoleeksamen utgjør 50 % av endelig karakter, og FoU-oppgaven/semesteroppgaven utgjør 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Individuell skriftlig skoleeksamen, 3 timer

Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Studentweb.

FoU-oppgave/semesteroppgave

Studenter som tar emnet i 4. år i GLU skal skrive en semesteroppgave. Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikke bestått, kan oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler