Hopp til innhald

MGUMU301 Musikk 2, emne 1 - Musikalske møte i og utanfor klasserommet

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Musikk 2 emne 1 kan erstattast med utvekslingsopphold av tilsvarande omfang. Emnet er ope for innreisande studentar.

Sentrale tema i emnet vil vere kulturelt og musikalsk fellesskap, læring og ulike former for samarbeid og samspel på formelle og uformelle arenaer. Studentane skal utvikle sine musikalske og fagdidaktiske ferdigheiter gjennom å arbeide med song og spel, musikalsk leiing, og praktisk og teoretisk musikkdidaktikk for grunnskolefaget musikk.

Læringsutbytte

Studenten

  • har omfattande kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk
  • har kunnskap om mangfaldige og inkluderande fellesskap for musikalsk læring
  • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetansar og mellom musikk og vidareutvikling av grunnleggande ferdigheiter

Studenten

  • kan planlegge, leie, gjennomføre og vurdere ulike praktiske og tilpassa læringsløp i musikk
  • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer har i grunnskulens musikk- og danseopplæring

Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring og drøfte korleis samarbeid med ulike eksterne instansar kan styrke læringsløp i musikk
  • kan legge til rette for elevvurdering som bygger pa¿ faglege omsyn og forskingsbasert kunnskap om vurdering, og kommunisere grunnlaget for vurderinga til elevar og andre

Krav til forkunnskapar

Musikk 1 Emne 1 og 2

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, praktisk undervising individuelt og i heilklasse og grupper, gruppearbeid, skolebesøk og litteraturstudier. Observasjon av, deltaking i og refleksjon rundt musikkpraksiser i og utanfor skulen.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Obligatorisk oppmøte
  • Ei praktisk oppgåve
  • Ei skriftleg oppgåve.

Nærare retningsliner vert gitt.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgande semesteret etter godkjenninga.

Vurderingsform

Praktisk individuell eksamen.

Karakterskala A - F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Nødvendig musikkutstyr.

Meir om hjelpemiddel