Hopp til innhald

MKS550 Fysiologi, patofysiologi og medisinsk behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for studenter ved studieretning anestesi- intensiv og operasjonssykepleie. Studentene skal tilegne seg kunnskaper som bidrar til å sikre handlingskompetanse innen sykepleie til akutt og/eller kritisk syke innen ulike alderstrinn. Kunnskaper innen fagområdene fysiologi, patofysiologi, biokjemi, farmakologi og mikrobiologi danner grunnlaget for dette emnet. Emnet tilrettelegges i første semester.

 • Fysiologi, patofysiologi og biokjemi
 • Mikrobiologi
 • Generell farmakologi
 • Infeksjonsmedisin
 • Innføring i anestesiologi
 • Innføring intensivmedisin

Læringsutbytte

Fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Masterstudenten...

 • har spesialiserte kunnskaper i fysiologi og patofysiologi ved akutt og/eller kritisk sykdom innenfor ulike alderstrinn
 • har spesialiserte kunnskaper i farmakologi
 • har avansert kunnskap om smittekjeden, mikroorganismer og resistensutvikling i akuttavdelinger

Ferdigheter: Masterstudenten...

 • kan vurdere sentrale fysiologiske parametre
 • kan vurdere sentrale biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar relatert til akutt og/eller kritisk sykdom og før,- under og etter anestesi

Generell kompetanse: Masterstudenten...

 • kan analysere selvstendig en akutt/kritisk pasientsituasjon

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i MKS550 må MKS552 være bestått

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen Individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Varighet: 2 timer.

Vurderingsutrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten lagringsmulighet og internettilkobling

Mer om hjelpemidler