MOA253 Avtalerett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette kurset gis det opplæring i kontraktsrett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv. Studentene vil få en avansert forståelse for ulike avtalesituasjoner med særlig fokus på erverv av fast eiendom. Utbyggingsavtaler og avtaler om fordeling av felleskostnader i et planområde vil også bli behandlet. Et viktig aspekt ved faget er at studentene skal utvikle gode ferdigheter for utarbeidelse av kontrakter med høy kvalitet. Det er også viktig å ha en god forståelse av sentrale aspekter ved det regulative rammeverket som avtaleloven gir i slike forhandlingssituasjoner. Studentene vil få grundig innsikt i tilbud og aksept, ugyldighetsgrunner for avtaler og utfordringer knyttet til fullmakter og mandat. Etiske aspekter ved grunnerverv og avtaleinngåelse er også sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har inngående innsikt i teori om avtalerett, grunnerverv og ekspropriasjon.
  • Har inngående forståelse for hva som skaper kvalitet i avtaler og grunnervervsprosessen, samt det juridiske rammeverket for avtaler.
  • Har en inngående forståelse av etiske utfordringer i prosesser knyttet til grunnerverv.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan utføre nødvendige forberedelser til praktisk grunnerverv.
  • Kan kritisk identifisere og evaluere ulike kriterier for å vurdere kvalitet i avtaler.
  • Kan kritisk drøfte juridiske aspekter ved avtaler.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan gjennomføre en hel grunnervervsprosess, fra forberedelse til inngåelse av en avtale.
  • Kan reflektere over og analysere etiske og juridiske aspekter relatert til ulike typer avtaler.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

MOA251 Planrett og MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en blanding av forelesninger, oppgaveløsning og bruk av juridisk metode.

Obligatorisk læringsaktivitet

To individuelle innleveringer må være godkjent. Den ene innleveringen vil ta utgangspunkt i rettslige problemstillinger knyttet til gjennomføringen av en reguleringsplan. Dette er en oppfølging av arbeid gjort i MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling. For studenter som ikke har dette faget, må det påregnes ekstra arbeid for å lage en grovskisse til reguleringsplan.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 12 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.