Hopp til innhald

OPR504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en grunnleggende opplæring i operasjonssykepleie og infeksjonsforebyggende arbeid på flere ulike praksisplasser og avdelinger. Emnet legger tilrette for en fagutøvelse som anvender tidligere tilegnet teori og øvrig fagforståelse. 

Første praksisperiode vil foregå på flere ulike praksisplasser og avdelinger. Studenten skal lære grunnleggende operasjonssykepleie og infeksjonsforebyggende arbeid. Emnet bygger på teori gitt i tidligere emner. Det er knyttet arbeidskrav og evaluering til hver fagseksjon. Hver klinisk periode må vurderes til bestått/ ikke bestått.

 

De kliniske studiene er rettet mot følgende spesialiteter:

 • Urologisk-, gastrologisk- og endokrin kirurgi
 • Thorax- og kar kirurgi
 • Gynekologi/obstetrikk
 • Ortopedisk kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-Nese-Hals og Plastikk-kirurgi
 • Dagkirurgi og poliklinikker
 • Sterilsentralen Haukeland Universitets Sykehus, Helse Vest, Haugesund Sykehus, Helse Fonna og Førde Sentralsjukehus, Helse Førde

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om omsorg til operasjonspasienter
 • har avansert kunnskap om smittespredning og smitteforebygging
 • har avansert kunnskap om forebygging av de vanligste kirurgiske komplikasjonene

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere vanlige kirurgiske instrument og kjenner dem ved navn
 • kan gjennomføre kirurgisk håndvask/desinfeksjon og kler seg sterilt
 • kan styre et operasjonsbord, og leire et ryggleie
 • kan bevege seg korrekt i det steilefelt
 • kan utføre infeksjonsforebyggende tiltak på korrekt måte
 • kan definere, preparerer og desinfisere et operasjonsfelt, samt legge en steril dekning
 • kan utføre kontroll- prosedyrer. «Time out». Telle instrumenter, kompressmateriale og annet operasjonsutstyr, samt kontrollere og opprettholde sterilitet på sterilt utstyr
 • kan vise bevisst instrumenteringsteknikk, som samsvarer med det kirurgiske inngrep, kirurgens arbeidsmåte og aseptikk
 • kan vurdere og supplere det kirurgiske team med utstyr under inngrepet

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan utøve omsorg og ivaretakelse av svært sårbare og utsatte pasienter
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kan arbeide tverrfaglig i et team
 • kan ta del i, og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan anvende kunnskaper i operasjonssykepleie i samsvar med de gjeldende juridiske rammer for helsevesenet og helsepersonell
 • kan anvende kunnskaper om og forståelse for den akutt og /eller kritisk syke, operasjonspasientens situasjon og behov
 • kan anvende kunnskaper og forståelse for hygieniske prinsipp
 • kan anvende kunnskaper om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og ser dette i en sammenheng med ansvaret for å utøve operasjonssykepleie

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått eksamen i MKS550 og OPR502

Før første praksis i helseforetak må masterstudenten gjennomføre 4 obligatoriske e-læringskurs som omhandler aktuelle retningslinjer i foretaket. For å kunne gis tilgang til pasietdatasystemet må  masterstudent i tillegg søke webcruiter straks annonsering om dette foreligger. (Melding kommer på e-post eller via Canvas). Registrering av gjennomførte kurs rapporteres ved å sende e-post med dokumentasjon (i form av printscreen) til praksiskontoret.  

Undervisnings- og læringsformer

 • 30 timer praksisstudier per uke i spesialavdeling etter oppsatt turnus.
 • 10 timer selvstudier per uke
 • Introduksjon og øvelse i medisinsk teknisk utstyr
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Simulering

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til kliniske studier, angitt undervisning, simulering, klinikksamling og veiledningssamtaler
 • Skriftlig individuell læringsutbyttebeskrivelse knyttet til praksisstedet som gås gjennom av masterstudent, veileder og lærer, samt innlevering av evalueringsdokumentasjon

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Ny klinisk periode
Ved ikke bestått, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke godkjent på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.

Studenten må selv legge vurderingsskjema inn i WiseFlow, senest en uke etter vurderingssamtalen. Faglærer må godkjenne vurderingen i WiseFlow. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler