Hopp til innhald

OR6-2001 Prosjektleiing

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet tek føre seg følgjande tema:

 • Innsikt i prosjektorganisering og arbeidsmåtar i prosjekt
 • Samansetjing og utvikling av team og gruppeprosessar.
 • Prosjektstyringsverktøy, kva er dei og korleis nytter ein dei til å styre og leie prosjekt.
 • Utfordringar med leiing av prosjekt, leiarolla i prosjekt, teamleiing og coaching.
 • Styring av framdrift, ressursar og risiko.
 • Læring, kompetanseoverføring og evaluering i og av prosjekt

Læringsutbytte

Studenten skal tileigne seg kunnskap om sentrale tema i organisasjon og leiing gjennom arbeid med og forståing av prosjekt. Emnet skal gi ei innføring i prosjektarbeid og prosessane bak.

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskapar:

Studenten skal

Vite kva prosjekt er.

 • skildre prosjektarbeidsprossesen frå byrjing til ferdig prosjekt, samt evaluere prosessen og resultatet.
 • forklare betydinga av organisering, styring og leiing i prosjekt.
 • forklare betydinga av teamarbeid i prosjekt.
 • gjere greie for kriterium for val av prosjektstyringsverktøy.

Ferdigheiter:

Studenten skal

 • Utvikle prosjektidear.
 • planlegge og gjennomføre prosjekt.
 • følgje opp prosjektarbeid.
 • rapportere, analyser og evaluere prosjektarbeid.
 • kunne lede og være ein del av prosjektarbeid i arbeidslivet.

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • reflektere over og evaluere eigen erfaring.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsforma vil variere mellom førelesingar, gjesteførelesingar, praktisk arbeid, sjølvstudium, og gruppeøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt godkjent arbeidskrav for å få eksamensrett. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Vurderingsform:

Skriftleg 2 timars skuleeksamen tel 40%

Studentane skal gjennom heile stemesteret arbeide med ei større gruppeoppgåve til mappe, denne tel 60%

 

 

 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel