Hopp til innhald

PPU-A3-16 Ledelse av læreprosesser 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet videreutvikler lærerens kjerneoppgaver i klasseledelse og planlegging, gjennomføring og vurdering av variert undervisning.

Fag- og yrkesdidaktikk i aktuelt og historisk perspektiv er sentralt dette semesteret. Det samme er vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  •  har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
  • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag  

Ferdigheter

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
  • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

 

Generell kompetanse

  •  kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål 

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

Ledelse av læreprosesser 1 og skolen i samfunnet 1

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og blir gitt i storgruppe og i mindre grupper. Veiledning og oppfølging blir gitt individuelt og til dels i mindre grupper

Obligatorisk læringsaktivitet

Minstekrav om deltakelse på 5 av 6 samlingsdager

Godkjente skriftlige arbeidskrav.

Alle arbeidskrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Mappe

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler