Hopp til innhald

PPU-A4-16 Skolen i samfunnet 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomskultur er sentrale elementer.

Det blir fokusert på samarbeid med foreldre og instanser utenfor skolen, blant annet for å forebygge frafall.

Spesialpedagogiske emner som omhandler elever med nedsatt funksjonsevne og elever i vanskelige situasjoner inngår i emnet.

Det gjør også samisk kultur og samiske elevers rettigheter og flerkulturelle elevers situasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  •  har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
  • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

Ferdigheter:

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
  • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Generell kompetanse:

  • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
  • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
  • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Skolen i samfunnet 1 og Ledelse av læreprosesser 1, 2 og 3.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og blir gitt i storgruppe og i mindre grupper. Veiledning og oppfølging blir gitt individuelt og til dels i mindre grupper

Obligatorisk læringsaktivitet

Minstekrav om deltakelse på 5 av 6 samlingsdager.

Godkjente skriftlige arbeidskrav.

Alle arbeidskrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Muntlig eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler