Hopp til innhald

PSYK6103 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om kommunikasjon og ulike terapeutiske tilnærminger, utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, samt relasjonens forutsetninger og betydning i psykisk helsearbeid. Et særlig fokus rettes mot dyktiggjøring og evne til å takle utfordringer i forbindelse med relasjonen hjelper-bruker med tanke på helsefremming, mestring og myndiggjøring. Studenten utfordres til å bruke seg selv i samhandling med brukere, samt øve på bevissthet og refleksjon omkring egne og andres grenser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har avansert kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling med fokus på mestring og myndiggjøring
 • har avansert kunnskap om relasjonens og kontekstens betydning for fremming av psykiske helse
 • har inngående kunnskap om samarbeidsformer i tverrfaglig og tverretatlig interaksjon

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende aktuelt lovverk i kliniske situasjoner
 • kan anvende og beherske samtalen som terapeutisk tilnærming
 • kan systematisere, dokumentere og videreformidle brukerens behov og erfaringer og presentere dem for ulike besluttende myndigheter
 • kan styrke nettverk og miljø i arbeid med psykisk lidende og deres familier
 • kan anvende etiske modeller i analyse av etiske dilemma i møte med psykisk lidende og deres familier
 • kan anvende faglig forsvarlige metoder som fremmer mestring og myndiggjøring
 • kan ta initiativ til og styrke tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • kan etablere og vedlikeholde relasjoner bygget på respekt, innlevelse og forståelse

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan formidle, drøfte og analysere faglige problemstillinger i et samarbeid med brukeren og andre faggrupper
 • kan fremme og legge til grunn brukerens perspektiver i faglige vurderinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSYK6101: Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø, PSYK6202: Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

Studiet inkluderer ukesamlinger, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 individuelt, skriftlig arbeidskrav på 2500 ord, +/- 10%

75% obligatorisk oppmøte til undervisning og veiledning

Vurderingsform

Skriftleg individuell oppgåve over 3 dagar. Oppgåva skal være på 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd. 

Ved ikkje bestått (karakter F), leverer studentane ei omarbeida skriftleg oppgåve til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler