Hopp til innhald

RUS6103 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP)

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Sameksisterende problematikk og samtidig rus og psykisk lidelse står sentralt. Emnet skal dessuten gi inngående kunnskap om krenkelsesproblematikk, både individuelt og i et samfunnsperspektiv. Kjønns- og flerkulturelle utfordringer vil også bli belyst. Emnet vil vektlegge systematisk refleksjon, brukermedvirkning, kommunikasjon og terapeutiske tilnærminger. Myndiggjøring og verdighet som grunnlag for utredning, diagnostisering og omsorg står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • har avansert kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling
 • har avansert kunnskap om relasjonens og kontekstens betydning i samhandling med pasienter og medarbeidere
 • har omfattende kunnskap i dobbeldiagnose-/gråsoneproblematikk, symptomer og diagnostisering rus og samtidig psykisk lidelse
 • har inngående kunnskap om følger av å være utsatt for alvorlige krenkelser, vold og overgrep
 • har inngående kunnskap om utsatte gruppers spesielle hjelpebehov når rus er en vesentlig faktor i deres miljø

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan tilrettelegge nettverk og miljø for helsefremming
 • kan analysere ulike etiske dilemma innenfor rusfeltet
 • kan anvende faglig forsvarlige metoder for å fremme brukermedvirkning og myndiggjøring
 • kan utøve faglig forsvarlig intervensjon ved krise- og avrusningsproblematikk
 • kan søke etter artikler og gjennomføre et fagutviklingsprosjekt
 • kan vise innsikt og forståelse for faglige og etiske problemstillinger ved å reflektere over egen praksis i refleksjonsgrupper

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan formidle, drøfte og analysere faglige problemstillinger i samarbeid med brukeren, pårørende og andre faggrupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RUS6101 - Rusrelatert sosial- og helseproblematikk, RUS6202 - Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk, VIT6202 - Vitenskapsteori, metode og etikk 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, veiledning, gruppearbeid og selvstudie

Deltidsutdanning med ukesamlinger/enkeltdager på campus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk deltakelse i veiledning, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 individuelt, skriftlig arbeidskrav hvor studenten reflekterer over en situasjon på arbeidsplassen. Omfang 1500-2000 ord, +/- 10%.

75% obligatorisk oppmøte til undervisning og veiledning.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager. 3000 ord, +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Ved ikke bestått (karakter F),  må studenten levere helt ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler