Hopp til innhald

RUS6104 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet inkluderer strukturelle faktorer, rammebetingelser og styringsverktøy med relevans til helsefremming, forebygging, bedring og livskvalitet innenfor rusrelatert arbeid. Brukerstyrt praksis, helsefremming og tidlig intervensjon på systemnivå, arbeidsliv og rus og samhandlingens kompleksitet blir utdypet. Emnet har i tillegg fokus på prosjektplanlegging, fagutvikling,  kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

  • har inngående kunnskap om nasjonale, regionale og lokale styringsverktøy av betydning for rusfeltet
  • har inngående kunnskap om aktuell forskning og utviklingsarbeid som fremmer planlegging, ledelse og samordning av rus- og psykiatritjenester
  • har inngående kunnskap om samarbeidsformer i tverrfaglig og tverretatlig interaksjon

 

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan analysere og evaluere faglige problemstillinger med utgangspunkt i rammebetingelser og etiske implikasjoner for rusfeltet
  • kan utøve kritisk refleksjon over egen rolle og fagutøvelse i samhandling med brukere, pårørende, støttepersoner og annet fagpersonell
  • kan anvende juridiske og yrkesetiske retningslinjer i sin yrkesutøvelse
  • kan stimulere til tverrfaglig samarbeid og organisere og koordinere tiltakskjeder og ansvarsgrupper
  • kan vise innsikt og forståelse for faglige og etiske problemstillinger ved å reflektere over egen praksis i refleksjonsgrupper

 

Generell kompetanse:

Studenten:

  • kan analysere, vurdere og drøfte aktuelle teorier og metoder innenfor rusfeltet
  • kan ta initiativ til, styrke og lede tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RUS6101 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk, RUS6202 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk, VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk og RUS6103 Samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, veiledning, gruppearbeid og selvstudie

Deltidsutdanning med ukesamlinger/enkeltdager på campus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk deltakelse i veiledning, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 individuelt, skriftlig arbeidskrav hvor studenten reflekterer over en situasjon på arbeidsplassen. Omfang 1500-2000 ord, +/- 10%.

75% obligatorisk oppmøte til undervisning og veiledning.

Vurderingsform

Individuell, skriftlig oppgave over 12 uker. Oppgaven skal være på 7000 ord, +/- 10%. Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Ved ikke bestått (karakter F), leverer studentene en omarbeidet skriftlig oppgave til ny eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler