Hopp til innhald

BRA211 Kunnskapsbaserte radiografiske undersøkelsesmetoder - prinsipper og anvendelser

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler modalitetene computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og PET/CT og PET/MR, ultralyd, mammografi, angiografi- og intervensjon. Det bygger videre på emnet BRA201, radiografisk bildefremstilling og behandling - teknologiske aspekter.

Emnet omhandler muligheter og begrensninger i forhold til anvendelsen av de ulike modalitetene samt metodiske undersøkelsesprinsipper, topografisk anatomi, patologi/patofysiologi, bildeanalyse, postprosessering, strålebruk og dokumentasjon. I emnet benyttes kunnskapsbasert praksis som tilnærmingsmetode. Kliniske spørsmålsstillinger (forgrunnspørsmål) brukes som utgangspunkt for læring/undervisning. Målet er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forståelse av yrkesutøvelsen. Fellesundervisning i stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk er også knyttet til emnet.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:
1A Anatomi og fysiologi: Topografisk anatomi, anatomiske strukturer og fysiologiske prosesser i de ulike plan. 1B Sykdomslære og mikrobiologi: De vanligste sykdommer i muskel/skjelettsystem, thorax, hjerte, abdomen, sentralnervesystemet, nyrer og urinveier og mamma, som fremstilles ved radiologiske eller nukleærmedisinske undersøkelsesmetoder. Hygieniske prinsipper for sterile prosedyrer.
1C Farmakologi og kontrastmiddel: Kontrastmidlers indikasjoner/kontraindikasjoner.
1E Strålebiologi og strålevern: Berettigelse, optimalisering og dosebegrensninger ved radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser. Praktisk strålevern rettet mot personell.

2A Vitenskapsteori og forskningsmetode: Litteratursøk og kritisk vurdering av forskningsartikler, faglige retningslinjer og fagprosedyrer.
2C Stats- og kommunalkunnskap/helse- og sosialpolitikk: Lovverk, forskrifter og avtaler som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt.
2D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning:
Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende, kolleger og annet personell.
2F Yrkesetikk og faglig fundament: Yrkesetiske utfordringer ved ulike prosedyrer. Etisk refleksjon i møte med pasienten.

3A Pasientomsorg og sykepleie: Sterile prosedyrer. pasientens tilstand med henblikk på å kunne observere, identifisere og følge opp forandringer. Akutte og livstruende situasjoner.
3E Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse: Bildekvalitet og postprosessering.
3F Metodiske prinsipper og teknikker: CT, MRI, angiografi og intervensjon, ultralyd, nukleærmedisin, PET/CT - /MR, mammografi.
3G Kvalitetsutvikling: Kvalitetssikring og optimalisering for prosedyrer/protokoller og radiologisk utstyr.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om bakgrunn for valg av modalitet, undersøkelsesmetoder og tekniske parametere ved fremstilling av aktuelle sykdommer og behandling
 • har kunnskap om topografisk anatomi og de vanligste patologiske strukturelle og fysiologiske forandringer på bilder
 • kan gjøre rede for utstyr, radiofarmaka, medikamenter og kontrastmidler i forhold til gjeldende retningslinjer og lovverk
 • kan gjøre rede for sterile prosedyrer og hygieniske prinsipper som gjelder for aktuelle radiografiprosedyrer
 • kan gjøre rede for informasjon til pasienten før, under og etter prosedyren
 • har kunnskap om lover, retningslinjer, prinsipper og dosimetriske størrelser knyttet til strålevern og strålebruk i bildediagnostikk
 • kan beskrive hvordan sensitiv informasjon, krav til dokumentasjon og interne og eksterne melderutiner ivaretas
 • har kunnskap om litteratursøk og kritisk vurdering av forskningsartikler, faglige retningslinjer og fagprosedyrer.
 • kan gjøre rede for yrkesetiske utfordringer ved ulike prosedyrer og gjøre rede for etisk refleksjon i møte med pasienten
 • kan gjøre rede for systematisk observasjon av pasient A, B, C, D og E.
 • kan gjøre rede for kommunikasjonsformen ISBAR og "close loop"
 • kan gjøre rede for tiltak rettet mot akutt og kritisk syk pasient
 • har kunnskap om strategier for bearbeidelse og refleksjon omkring yrkesutøvelse
 • kan gjøre rede for berettigelse, optimalisering og dosebegrensning for kliniske problemstillinger i bildediagnostikk og behandling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjenkjenne og demonstrere topografisk anatomi og de vanligste patologiske strukturelle og fysiologiske forandringer på bilder
 • kan vurdere valg av modalitet, undersøkelsesmetoder og tekniske parametere ved fremstilling av aktuelle sykdommer og behandling
 • kan gjennomføre informasjon til pasienten før, under og etter prosedyren
 • kan anvende lover, retningslinjer, prinsipper og dosimetriske størrelser knyttet til strålevern og strålebruk i bildediagnostikk
 • kan utføre litteratursøk og kritisk vurdering av forskningsartikler, faglige retningslinjer og fagprosedyrer
 • kan utføre postprosessering og bildeanalyse for fremstilling av gitt anatomi og patologi/patofysiologi
 • kan kommunisere og samhandle med pasient, pårørende, kolleger og annet personell
 • kan anvende strategier for bearbeidelse og refleksjon omkring yrkesutøvelsen
 • kan organisere og gjennomføre sterile prosedyrer etter gjeldende hygieniske prinsipper
 • kan anvende kunnskapsbasert praksis ved valg av modalitet, undersøkelsesmetoder og tekniske parametere
 • kan gjøre bruk av ulike medikamenter og kontrastmidler som benyttes ved de ulike undersøkelsesprosedyrer
 • kan demonstrere/gjennomføre systematisk pasientundersøkelse A, B, C, D og E
 • kan demonstrere/gjennomføre kommunikasjonsformen ISBAR og "closed loop" rettet mot akutt og kritisk syk pasient
 • kan demonstrere/gjennomføre tiltak rettet mot akutt og kritisk syk pasient
 • kan gjennomføre optimalisering av prosedyrer/protokoller for en gitt diagnostisk problemstilling som del av kvalitetsutvikling i radiografifaglige praksis

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan vurdere fremstilling (diagnostisk bildekvalitet) av topografisk anatomi, patologi/patofysiologi ved ulike modaliteter som benyttes til bildediagnostikk og bildeveiledet behandling
 • kan vurdere metoder for bildebehandling og bildeanalyse for diagnostiske bilder
 • kan drøfte valg av bildedannende modalitet, undersøkelsesmetoder og tekniske parametere ved fremstilling av aktuelle sykdommer og behandling
 • kan vurdere bruk av sterile prosedyrer i henhold til gjeldende hygieniske prinsipper og retningslinjer
 • kan vurdere bruk av ulike medikamenter, radiofarmaka og kontrastmidler
 • kan evaluere undersøkelsesmetode og teknikker for bildediagnostikk og behandling ut fra prinsipper for kunnskapsbasert praksis
 • kan evaluere egen utførelse av systematisk pasientundersøkelse A, B, C, D og E og tiltak rettet mot akutt og kritisk syk pasient
 • foreslå og begrunne tiltak for optimalisering av protokoller/prosedyrer, samt bedømme og dokumentere eget utført arbeid i forhold til gjeldende retningslinjer for kvalitetssikring
 • har utviklet evne til etisk refleksjon omkring handlinger og holdninger i forhold til egen radiografifaglig praksis.
 • kan reflektere omkring berettigelse, optimalisering og dosebegrensning som grunnlag for god radiografifaglig praksis.

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL og bestått alle emner i første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

FELLES - 2 Stats- og kommunalkunnskap, helse - og sosialpolitikk for helse - og sosialfag. Emne BRA201

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for læring gjennom ressursforelesninger (inkludert e-læringsressurser) og studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, team based Learning (TBL) og øvelser på bildebehandlingsrom og strålevernsimulator. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk tilstedeværelse ved seminarer og praktiske øvelser/simulering. Det er også obligatorisk tilstedeværelse ved ressursforelesninger der fagstoff er vanskelig å tilegne seg basert på selvstudie. Undervisningen presentert fra eksperter fra klinisk praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det kreves 80 % tilstedeværelse på all obligatorisk timeplanfestet aktivitet. 

Det er lagt opp til 5 arbeidskrav knyttet til ulike tema i emnet.

 • kommunikasjon og etikk, skriftlig gruppeoppgave, 1000-1500 ord
 • nevrologi, skriftlig gruppeoppgave 2500 ord +/- 10%
 • strålebruk eller mammografi, fremlegg seminar gruppevis
 • bildebehandling, fremlegg seminar gruppevis
 • CT protokoll-optimalisering», fremlegg seminar gruppevis

Alle arbeidskrav må bestås for å kunne avlegge eksamen.

Det er avsatt timer på timeplanen til individuelt arbeid og gruppearbeid.

Nærmere informasjon om innleverings- og evalueringsform fra gruppe- og individuelle oppgaver fremkommer i oppgavetekst. Det gis to (2) forsøk på å bestå arbeidskrav.  

Arbeidskravene er gyldige inneværende studiesemester og det påfølgende.

Vurderingsform

Praktisk muntlig eksamen.
Individuell fremstilling. Eksamen foregår på tre ulike stasjoner. Studentene skal gjennomføre oppgaver ved alle tre stasjoner innenfor gitte tidsintervaller. Alle tre stasjoner må bestås og vurderingen fra de tre stasjonene teller 1/3 hver, det gis 1 samlet karakter.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved stryk på praktisk muntlig eksamen (karakter F) må kandidaten fremstille seg til ny eksamen, denne gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler