Hopp til innhald

ING3061 Environmental Science and Pollution

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal i emnet utvikle en forståelse for naturens kretsløp og ressurser. Emnet vil gi studentene kunnskaper for å identifisere og analysere naturlige og menneskeskapte problemer for det ytre miljøet. Evidensbasert informasjon og data skal ligge til grunn for forslag som kan føre til bærekraftige løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 

Studenten skal ha kjennskap til:  

 • Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner
 • Viktige konvensjoner og lover
 • Rapporter og miljødata om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter, arealbruk, befolkningsvekst, truede arter, spredning av arter og organismer, og inndeling i miljøkategorier
 • Kost-nytte vurderinger
 • Miljøregnskap 

Studenten kan redegjøre for:

 • Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning og behandling
 • Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning
 • Avfall og avfallshåndtering

Studenten har oversikt over:

 • Konsekvenser for ytre miljø ved ulike typer forurensing.
 • Problemer for det ytre miljøet innen bestemte næringer.
 • Lokal og nasjonal beredskap mot forurensing, samt ansvarsfordeling mellom kommune, politi, fylke og regjering.

 

Ferdigheter:

 

 • Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre en miljørisikovurdering.
 • Studenten kan følge opp utslippstillatelser og myndighetskontakt knyttet til tillatelser.
 • Studenten kan gjennomføre interessentanalyser.

 

 

Generell kompetanse:

 

 • Studenten kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).
 • Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.
 • Studenten kan utveksle synspunkter med fagfolk og delta i faglige diskusjoner.
 • Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.
 • Studenten har erfaring med å jobbe i team.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, lab, prosjektoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomført og godkjent lab-kurs.

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A-E/F

Begge deler må bestås

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler