Hopp til innhald

MASIKT-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I arbeidet med emnet skal studentene få innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål knyttet til forskning på skole og samfunn generelt. Emnet skal gi studentene grunnlag for å lese og tolke pedagogisk fag- og forskningslitteratur, særlig med tanke på å vurdere kritisk om den pedagogiske kunnskapen er gyldig og pålitelig. Både kvalitative og kvantitative forskningsmetodiske tilnærminger vil bli behandlet. Emnet vil være nært knyttet til studentenes eget masterarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Har kunnskap om sentrale retninger innenfor vitenskapsteorien
  • Har kunnskap om sentrale forskningsmetoder innenfor pedagogisk forskning
  • Har innsikt i hva som er vitenskapelig kunnskap, og hvordan denne utvikles
  • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt
  • Har kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter:

  • Kan velge relevant teori og utvikle et forskningsdesign
  • Kan formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle metoder
  • Kan bruke programvare for analyse av kvalitative og kvantitative data

 

Generell kompetanse:

  • Kan vurdere kvaliteten på eksisterende forskningslitteratur
  • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et avgrenset forskningsprosjekt

Krav til forkunnskaper

- gjennomført 1. studieår i masterstudiet

Undervisnings- og læringsformer

Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelementer. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på to obligatoriske samlinger. Nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappevurdering

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt 

Mer om hjelpemidler