Hopp til innhald

ANE506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Emnet vektlegger også etiske og juridiske retningslinjer for anestesiavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av anestesisykepleie. Emnet oppøver evnen til å vurdere dagens praksis opp mot anestesisykepleiers funksjon og ansvar, og evnen til å reflektere og beskrive anestesisykepleie i lys av etikk, etiske retningslinjer, aktuelle lover, forskrifter, og sentral teori i anestesisykepleien.

Emnet oppøver selvstendig kritisk vurdering og analyse for valg av anestesiformer og metoder. Emnet oppøver handlingsberedskap til å eget ansvar, initiativ og selvstendige beslutninger ut fra den enkelte pasients behov og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Emnet legger tilrette for å vise klar faglig fremgang, ta ansvar og vise evne til selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie, både elektive og mer akutte og komplekse situasjoner. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet. 

 • Den ikke fastende pasient
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Pasienten som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem
 • Anestesisykepleierens oppgaver prehospitalt, ved katastrofeberedskap og i forhold til akuttfunksjon i sykehus
 • Anestesisykepleiers oppgaver ved preoperativ vurdering / preoperativ visitt
 • Anestesisykepleie ved gjennomføring av generell anestesi til ASA1 og 2 pasienter
 • Anestesisykepleie ved gjennomføring av anestesi til ASA 3 og 4 pasienter
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke tekniske ferdigheter
 • Undervisning og veiledning
 • Administrasjon og ledelse
 • Anvende forskningsbaserte kunnskaper i klinisk praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å kunne ivareta akutt og /eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase i og utenfor sykehus
 • har avansert kunnskap i ivaretagelse av pasient før,- under og etter anestesi
 • har avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin
 • har inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om observasjoner, kliniske vurderinger, monitorering og komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi
 • har avansert kunnskap i å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • har avansert kunnskap i å redusere stress, smerte og ubehag ved kirurgisk behandling og undersøkelse
 • har inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner
 • kan kritisk reflektere faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder i den kliniske utøvelsen av anestesisykepleie

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med problemløsning relatert til anestesisykepleiernes fag,-funksjons -og ansvarsområder
 • kan arbeide selvstendig og ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer
 • kan selvstendig overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • kan selvstendig identifisere væske og elektrolyttforstyrrelser og igangsette adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi
 • kan administrere anestesi til pasienter som har mer komplekse sykdomstilstander (ASA 2 og 3 ) i samarbeid med anestesilege
 • kan kritisk reflektere rundt eksisterende teori og metoder innenfor anestesiologi, avansert medisinsk behandling og anestesisykepleie
 • kan ta selvstendige beslutninger og iverksette handling i akutte situasjoner

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har avansert kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • har handlingskompetanse i anestesisykepleie
 • kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen anestesisykepleie
 • kan bidra i innovasjonsprosesser i egen kliniske praksis

Krav til forkunnskaper

ANE505 (Kliniske studier 2)

Undervisnings- og læringsformer

Kliniske studier og selvstudie

Studiestøttesystemet Canvas benyttes til utveksling av informasjon, faglige innspill fra lærer, egne presentasjoner, gjensidige tilbakemeldinger og diskusjoner.

Obligatorisk fremmøte til kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler, praktiske øvelser og simulering

Obligatorisk innlevering av skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (ukeevaluering, skjema for  læringsutbytter og evalueringsskjemaer)

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk:
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen

Gjennomføring av ny klinisk periode:
Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til.

Dersom studenten får varsel om ikke godkjent på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler