Hopp til innhald

BI424 Botanikk grunnkurs

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Systematikk og evolusjonær utvikling hos plantar, protistar og sopp, og slektskap mellom desse gruppene. Morfologi, reproduksjon, livssyklusar og livsformer. Innføring i floristikk: ca. 360 taxa (artar, slekt, familiar). Bruk av floranøklar. Kurset legg grunnlag for å forstå økologiske prosessar på samfunns- og økosystemnivå, og for å kjenne att vanlege norske naturtypar.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Forstå korleis livet har oppstått på jorda og korleis plantar, sopp og protistar har utvikla seg gjennom evolusjonen
  • Kjenne den generelle morfologien til sopp og lågare og høgare planter
  • Kjenne vanlege planteartar i vanlege norske naturtypar

Ferdigheiter

  • Evne til å gjere greie for livssyklusar og tilpasningar til livet på land hos utvalde grupper av protistar, sopp og planter

Kompetanse

  • Kunne bestemme om lag 100 taxa av sopp og lågare planter og om lag 265 taxa av høgare planter (240 artar og 20-25 slekter/familiar)
  • Kunne bruke flora og floranøklar til bestemming av planter

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppearbeid, feltundervisning, laboratorieøvingar

Obligatorisk læringsaktivitet

Skriftlege innleveringar,

deltaking på ekskursjonar og

godkjent laboratoriejournal

Vurderingsform

1) Skriftleg eksamen, 4 timar, 67%

2) Artsprøve, 1 time, 33%

Bokstavkarakter A-E/F (stryk)

Hjelpemiddel ved eksamen

1) Skriftleg eksamen: ingen hjelpemiddel

2) Artsprøve: alle ikkje-digitale hjelpemidlar tillete (med unntak av eige, pressa plantemateriale)

Meir om hjelpemiddel