Hopp til innhald

BI445 Økologi grunnkurs

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Kva er økologi og korleis kan vi bruke det til å forstå naturen og samfunnet?  Emnet er strukturert etter læreboka og omhandlar

 • Naturhistorie og evlousjon
 • Tilpassingar til miljøet
 • Populasjonsøkologi
 • Økologiske interaksjonar
 • Økologiske samfunn og økosystem
 • Storskala økologi

I kva seksjon er målet å belyse grunnleggande økologiske prinsipp og teori saman med dømer som er relevante for ein norsk kontekst og som er anvendte og bruksretta. På denne måten spenner det emnet frå grunnleggande til anvendt økologi på tema som er relevante for studentar innan miljøvitskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • grunnleggande økologi og økologiske prosessar og funksjonar
 • betydninga av biologisk mangfald
 • global endringsøkologi
 • anvendt økologi

Ferdigheiter

 • bruke økologi for å forstå naturen
 • skrive og bruke terminologi og økologi for å forklare og utforske ulike økologiske fenomen
 • bruke økologisk kunnskap til å løyese grunnleggande og anvendte oppgåver

Generell kompetanse

 • Formidle økologisk kunnskap, analysar og konklusjonar
 • Anvende økologi i naturforvaltining og planlegging
 • Forstå betydninga av økologisk kunnskap for å løyse lokale og globale utfordringar i tidsepoken Antropocen
 • Ha god nok grunnkunnskap i økologi til å kunne studere vidare innan miljøvitskapane

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen  

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, lab og studentaktiv læring

Obligatorisk læringsaktivitet

Delta på lab og godkjent labrapport

Delta på ekskursjonar

Delta på seminar

Vurderingsform

Semesteroppgave (40%)

Skriftleg eksamen, 4 timar (fleirvalstest; 60%)

Karakterskala: A-E/F (stryk)

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BI445 - Økologi og evolusjon - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BI445 - Generell økologi - Reduksjon: 10 studiepoeng