BIO128 Immunologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter grunnleggende teoretiske kunnskaper om immunsystemets oppbygning og virkemåte, immunresponsen ved infeksjoner, samt immunopatologi og tumorimmunologi. Et utvalg av immunologiske teknikker vil bli gjennomgått noe som vil gi studenten grunnlag for å vurdere når og hvordan immunologiske teknikker anvendes.

Innhold Immunsystemets oppbygning og organisering. Medfødt immunitet. Adaptivt immunitet. Antigen. Antistoffer og antistoffspesifisitet. HLA og antigenpresentasjon. Lymfocytters gjenkjennelse av antigen. Utvikling av effektorceller. Regulering av immunresponsen. Toleranse. Immunopatologi og tumorimmunologi. Grunnleggende immunologiske teknikker deriblant Elisa-teknikker, flowcytometry og immunfenotyping. Prøvebehandling og preanalytiske forhold viktig for immunologiske metoder.

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO128 Immunologi skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Forklare immunforsvarets oppbygging og organisering
  • Beskrive virkemåten til de ulike komponentene og cellene som utgjør immunforsvaret
  • Redegjøre for de analytiske prinsipper anvendt innen immunologiske teknikker og deres begrensninger

Ferdigheter

  • Vurdere og tolke resultater fra utvalgte immunologiske laboratorieanalyser

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper

Krav til forkunnskaper

  • BIO121, BIO122 og BIO126.
  • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Anbefalte forkunnskaper

BIO125

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, faglige presentasjoner, innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

2-3 obligatoriske innleveringer eller muntlig presentasjon som omhandler vurdering av prøvesvar fra ulike immunologiske metoder. Gyldighet på arbeidskravene er ett semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulatorer tillatt.

Mer om hjelpemidler