BIO130 Hematologi og hemostase

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler utvikling av blodceller, deres funksjon i blodet og viktige blodsykdommer. Videre omhandler emnet laboratorieteknikker innen hematologi og koagulasjon. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen hematologi og hemostase slik at studenten skal kunne anvende, forklare, tolke og kvalitetssikre analysearbeid.

 

Innhold

Hematopoiesen, erytropoiesen, leukopoiesen, trombopoiesen, primær og sekundær hemostase, fibrinolysen, anemi, proliferative sykdommer/leukemier, trombose, hemofili, blodutstryk, EPK, EVF, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, HGB, ferritin, transferrin, LPK med differensialtelling, immunfenotyping, TPK, APTT, PT-INR, Fibrinogen, D-Dimer, Flow cytometry, impedanseprinsippet, ABX Micros EMI, Pentra XL80, ADVIA 2120, CellDyn Sapphire, Sysmex, STA-R, STAG-4, kvalitetskontroll.

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO130 Hematologi og Hemostase skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Beskrive hematopoiesen (erytropoiesen, leukopoiesen, trombopoiesen), samt primær og sekundær hemostase og fibrinolysen.
  • Forklare ulike hematologiske sykdommer innen: Anemi, proliferative sykdommer, leukemier, trombose og hemofili.
  • Forklare biokjemiske analyseprinsipper innenfor hematologi og hemostase

Ferdigheter

  • Utføre laboratorieanalyser innen hematologi og hemostase.
  • Tolke analysesvar innen hematologi og koagulasjon.
  • Vurdere analyseresultatenes pålitelighet.

Generell kompetanse

  • Arbeide i grupper, kommunisere og samarbeide.
  • Presentere fagstoff med naturvitenskapelig skriveteknikk og presentasjonsteknikk.

Krav til forkunnskaper

  • BIO121, BIO122 og BIO126.
  • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Anbefalte forkunnskaper

BIO125

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, eLæring (videopresentasjoner, quiz, digitale tester ), oppgaveløsning, gruppearbeid, PBL/TBL, praktiske laboratorieøvinger, muntlig presentasjon, plakatforedrag, ekstern praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav består av: tilstedeværelse på varslede obligatoriske forelesninger, gruppearbeid med/uten problembasert læring eller team-basert læring, 4-dagers laboratoriekurs, 4-10 digitale tester/rapporter på Canvas med fastsatte frister, og ekstern praksis. Alle digitale tester må være gjennomført innen fristen for å få gjennomføre og bestå laboratoriekurset eller ekstern praksis, alle digitale rapporter må være gjennomført innen fristen, og man må ha bestått laboratoriekurset for å få delta i ekstern praksis. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at man kan få gå opp til eksamen i faget.

Det gis kun anledning til å ta laboratoriekurset om igjen en gang i påfølgende høstsemester hvis ikke bestått første gang. Bestått laboratoriekurs er gyldig i ett påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer

Mer om hjelpemidler