BIO132 Transfusjonsmedisin

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de viktigste blodtypesystemene og deres kliniske betydning ved transfusjon, blodtypeserologiske tester, produksjon av ulike blodprodukter som blir benyttet ved transfusjon og lover og forskrifter for drift av transfusjonstjenesten. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen transfusjonsmedisin slik at studenten skal kunne fremstille, analysere og velge blodprodukter til pasient, samt forklare, tolke og kvalitetssikre analysearbeidet.

Innhold: Immunologi, antistoff, antigen, komplementsystemet, genetikk, ABO- og H blodtypesystemet, Rh-blodtypesystemet, andre klinisk signifikante blodtypesystemer, donorutvelgelse og testing av donorblod, preparering av blodprodukter, hemolytiske transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos fetus og nyfødte, transfusjon som terapi, blodtypeserologiske tester, kvalitetssikring, risikovurdering, hemovigilans, lover og regler for transfusjonstjenesten i Norge.

Læringsutbytte

Ved fullført emne i BIO132 Transfusjonsmedisin skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • beskrive klinisk signifikante blodtypesystemer og deres betydning ved transfusjon
 • forklare prinsippet for ulike blodtypeserologiske analyser
 • vite om gjeldende lover og forskrifter for drift av transfusjonstjenesten

Ferdigheter

 • fremstille blodprodukter for transfusjon
 • utføre nødvendige blodtypeserologiske analyser
 • frigi trygge blodprodukter til pasienter

 Generell kompetanse

 • møte pasienter og givere med kunnskap, respekt og forståelse
 • vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet
 • oppdatere kunnskap og ferdigheter slik at man kan delta i opplæring, utviklings- og forskningsoppgaver innen faget

Krav til forkunnskaper

 • BIO121, BIO122 og BIO126.
 • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Anbefalte forkunnskaper

BIO128

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, problembasert læring, internt laboratoriekurs, ekstern praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav består av: tilstedeværelse på varslede obligatoriske forelesninger, gruppearbeid med problembasert læring i form av utredning av en blodtypeserologisk case - godkjent utredning er krav til å kunne få delta på laboratoriekurset i faget, 5-dagers laboratoriekurs, 5 digitale tester på Canvas med fastsatte frister og ekstern praksis. Alle fem digitale tester må være gjennomført innen fristen for å få gjennomføre og bestå laboratoriekurset, og man må ha bestått laboratoriekurset for å få delta i ekstern praksis. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at man kan få gå opp til eksamen i faget.

Det gis kun anledning til å ta laboratoriekurset om igjen en gang i påfølgende vårsemester hvis ikke bestått første gang. Bestått laboratoriekurs er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler