Hopp til innhald

BIO302 Avanserte biomedisinske analysemetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

BIO302 Avanserte biomedisinske analysemetoder er et emne som gir økt kunnskap om nyere teknologi og metodikk innen medisinske laboratorieanalyser. Studentene får opplæring i å utføre litteratursøk og å presentere vitenskapelige artikler. Videre vil studentene trenes i å vurdere avanserte analysemetoders kvalitet og bruksområde.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Nukleinsyreanalyser innen genomikk og genetikk som blant annet mikromatriser og neste generasjon sekvensering (NGS), samt analyser av RNA og interfererende RNA (3 stp)
 • Kromatografi og massespektrometri med eksempler blant annet fra proteomikk, metabolomikk, farmasi og mikrobiologi (3 stp)
 • Stamcelle teknologi (1 stp)
 • Biobank (1 stp)
 • Mikroskopi og billedanalyser (1 stp)
 • Immunologiske teknikker, deriblant flow cytometri (1 stp)

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Gjøre rede for nyere teknologi og metodikk innen biomedisinske laboratorieanalyser.
 • Forklare prinsipper for utvalgte, avanserte analysemetoder, analyseinstrumenter og utstyr innen biomedisinske laboratorieanalyser.

Ferdigheter:

 • Vurdere ulike analysers bruksområder, begrensninger og fordeler.
 • Bidra i utviklingen av nye laboratorieanalyser ved å delta i diskusjoner om metodevalg, videreutvikling og forbedring av eksisterende analyser.

Generell kompetanse:

 • Finne frem til relevant vitenskapelig litteratur for å tilegne seg informasjon om medisinske laboratorieanalyser.
 • Presentere og informere om ulike medisinske laboratorieanalyser.

Krav til forkunnskaper

Bioingeniørutdanning, eller tilsvarende kompetanse innen medisinske laboratorieanalyser.

Undervisnings- og læringsformer

Datastøtteprogrammet "Canvas" benyttes i faget.

Undervisningen blir gitt i løpet av to seminar med varighet på én uke. I løpet av seminaret vil lærere, gjesteforelesere og studentene selv gi ulike presentasjoner.

Det kan gjennomføres omvisning ved laboratorier og eventuelt demonstrasjon av relevant utstyr og teknologi.

I tillegg gis det ulike oppgaver i løpet av seminaruken som studentene arbeider med frem til neste seminar. Studentene skal utføre litteratursøk og presentere relevante vitenskapelige artikler for sine medstudenter innen et gitt tema.

Studentaktive arbeidsformer er:

 • Forberede og fremlegge presentasjoner til seminar under veiledning.
 • Oppgaver, både individuelt og gruppearbeid.
 • Laboratorieomvisninger/ ekskursjon.

Studentene får tilbakemelding og veiledning på presentasjoner og innleverte oppgavebesvarelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges i studieemnet:

 • 2 presentasjoner fra ulike tema.
 • 3 oppgaveinnleveringer fra ulike tema. Alle skriftlige innleveringer til obligatoriske arbeidskrav skal leveres på Canvas innen gitte tidsfrister.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 6 påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F benyttes, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler