Hopp til innhald

BYG142 Bygningskonstruksjoner 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til stål- og trekonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere stål- og trekonstruksjoner.

Hovedtema stål:

 • Plastisk og elastisk kapasitet av bjelker, søyler, rammer
 • Knekking og vipping av bjelker, søyler og rammer
 • Forbindelser: bolter, sveiser

Kort innføring i:

 • Plateknekking
 • Brannmotstand
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Konstruksjonsdetaljer
 • Valg av bæresystem
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Hovedtema tre:

 • Trevirkets oppbygning og egenskaper
 • Kontroll for normalkraft, torsjon, moment og skjærkraft
 • Kneknings- og vippingseffekter
 • Kontroll av forskyvninger
 • Utforming og beregning av forbindelser: spiker, skruer, bolter, tømmerforbindelser, dybler

Kort innføring i:

 • Valg av bæresystem
 • Gjennomgang av relevante NBI-blad
 • Brannmotstand
 • Massivtre
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til stål- og trekonstruksjoner
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for stål- og trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av stål og trekonstruksjoner
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for stål- og trekonstruksjoner

Ferdigheter

 • kunne dimensjonere enklere elementer i stål- og trekonstruksjoner
 • kunne dokumentere og vise resultat fra beregninger for stål- og trekonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan stål og tre kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Materiallære, BYG141 Mekanikk og materialprøving og BYG2-200 Bygningskonstruksjoner 1

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Obligatoriske skriftlige innleveringer
 • Bedriftsbesøk/Ekskursjon

Obligatorisk læringsaktivitet

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer.

Bokstavkarakter A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Alle kalkulatormodeller er tillatt.

Mer om hjelpemidler