Hopp til innhald

DAT190 Bacheloroppgave - Data/Informasjonsteknologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i 6. semester.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert prosjekt med utgangspunkt i et realistisk problemstilling der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet skal utføres i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal prosjektet presenteres av gruppen og hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Emnet avsluttes med utstillingen EXPO, der avgangsstudentene får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • kunne oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et datafaglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ved tildeling av prosjektoppgave etter 5. semester skal 120 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsfag som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 4. semester reduseres studiepoengkravet til 100 studiepoeng. Etter skriftlig søknad innen gitt tidsfrist og gjennomført utdanningssamtale kan dispensasjon fra forkunnskapskravet bli gitt.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover forkravene.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der normalt 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Grupper med én eller mer enn tre deltakere kan unntaksvis tillates.

20 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppen utarbeider en prosjektplan i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Prosjektplanen inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med framdriftsplan. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/ spesifikasjon/ konstruksjon/ beregning/ programmering osv. med basis i fagfeltet.

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok (blogg)  som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Som avslutning på bacheloroppgaven arrangeres EXPO, der gruppen får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1) Individuelt krav:

 • Deltagelse på veiledningstimer
 • Et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2) Krav til gruppen:

 • Delta på workshop knyttet til i innføring i vitenskapsteori og metode
 • Forprosjektrapport med prosjektplan
 • Forprosjektpresentasjon
 • Skriftlig prosjektdagbok (blogg)
 • Plakat til EXPO

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret bacheloroppgaven gjennomføres. 

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

 • Oppgave og evt. produkt (i gruppe), teller 70%.
 • Muntlig eksamen (individuell), teller 30%. 

Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått på en av delene må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret. Det gis ikke anledning til å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven.

Oppgave: 

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder og er normalt 20-50 sider.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for oppgaven settes felles for gruppen.

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen avholdes etter at bacheloroppgaven er levert, som en sluttpresentasjon av prosjektet.

Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for den muntlige eksamenen settes individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler