Hopp til innhald

ELE305 Cyber-fysiske kommunikasjonsteknologier

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet dekker metoder og prinsipper for trådløs og optisk kommunikasjon i nettverk. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og anvendelse av ulike kommunikasjonssystemer basert på radioteknologi og fiberoptisk transmisjon. Faget fokuserer på overføring av datarammer, men dekker også fundamentale prinsipper og metoder for fysisk lag og nettverkslaget.

Innhold:

 • Transmisjonsteknologi for trådløse nettverk og optisk fiber
 • Digitale modulasjonsmetoder og kodeteknologier
 • Prinsipper og standarder for ulike trådløse nettverk, herunder mobilnettverk og sensornettverk (5G, IoT, etc.)
 • Ressursallokering, logiske kanaler, transportkanaler (OLSR, RPL, MPLS, etc.)
 • Tjenestekvalitet (QoS) og sikkerhet
 • Bruk av nettverkskomponenter for trådløs og optisk kommunikasjon i anvendelser som industrielle nettverk (IIoT, TSN, SAN, CPS..), telekommunikasjonssystemer, etc.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om:

 • Prinsipper og standarder for trådløs og fiberoptisk kommunikasjon
 • Kunnskaper om design av trådløse og fiberoptiske nettverk
 • Anvendelser av trådløse og fiberoptiske nettverk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Analysere, spesifisere, planlegge og løse oppgaver knyttet til trådløse og optiske kommunikasjonsnettverk på en systematisk måte

Generell kompetanse

 • løse problemer på en strukturert måte og dokumentere metoder
 • formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger
 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger, og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner
 • Kandidaten kan delta aktivt i faglig relevante diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap ved blant annet selvstudie og litteratursøk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha kjennskap til generell kretsteknikk og digitalteknikk, samt et godt grunnlag i matematikk og fysikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Oppgaveregning og problemløsning alene og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske oppgaver hvor 4 må være godkjent før man få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 5 kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Pensumlitteratur, egne notater og kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE120 - Trådløs teknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE127 - Signalbehandling og optisk kommunikasjon - Reduksjon: 5 studiepoeng