Hopp til innhald

ERG110 Danning og akademisk handverk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Danning gjennom utdanning bidreg til klok bruk av kunnskap. Emnet Danning og akademisk handverk er eit innføringsemne og er studentens første møte med Høgskulen på Vestlandet sitt faglege og sosiale fellesskap. Den profesjons- og arbeidslivsretta høgskulen byggjer på samspel, berekraft og nyskaping.

Emnet fremjar perspektiv og teoriar som aukar forståinga av globaliseringa i samtida og gir grunnlag for å meistre samansette uføresette utfordringar. Innføringsemnet rettar merksemda mot berekraft og vårt felles globale ansvar både for dei som lever i dag og dei som kjem etter oss. Emnet bidreg til å stimulere studenten til å vere aktiv og nysgjerrig, til å ta ansvar for eiga læring og til å utvikle evna til nyskaping.

Emnet siktar mot å utvikle studentanes kunnskap om ulike profesjonar og fag si forståing av og refleksjon over kunnskap og etikk. Dette vert sett i forhold til utdanning og berekraft. Emnet legg til grunn at vitskapleg arbeid mellom anna er eit akademisk handverk. Informasjonskompetanse og skriving av tekstar utgjer deler av dette handverket, og emnet gir grunnleggjande opplæring. Ved bruk av akademiske arbeidsmåtar vert ein kjent i og tek del i bygginga av kunnskapens hus. Handverket set ein i stand til å kunne vurdere og dokumentere informasjonskjelder, og til å utvide og utdjupe kunnskap. Handverket set ein stand til å skrive akademiske tekstar.

Danning er det som mennesket prøver å gjere av seg sjølv i eit samfunn. Danning gjer det mogleg å takle den historiske situasjonen. Kunnskapar, haldningar og åtferd hjelper mennesket å leva på ein meiningsfull måte i og med verda. Danning er det som tillèt det siviliserte, berekraftige og frie samfunnet å eksistere.

Utdanning er menneskets formidling og tileigning av kunnskap, ferdigheiter og evner. Slik vert individet i stand til å delta i arbeidsprosessar. Utdanning byggjer menneske og samfunn.

Emnet legg FNs berekraftmål til grunn. Berekraft-omgrepet omfattar eit bevaringsperspektiv, men har også i seg ønskje om nyskaping og utvikling. Berekrafta står på tre likestilte pilarar: økologisk berekraft, økonomisk berekraft (til dette høyrer likeverd) og sosio-kulturell berekraft (inkludert global sosial rettferd).

Emnet går i det første semesteret av studiet og skjer i samspel med studentar, fagleg og administrativt tilsette Emnet har ein felles del som utgjer 5 studiepoeng og ein spesifikk fakultetsdel på 2,5 eller 5 studiepoeng (ved 10 studiepoengs emnemodular). Delen som er felles og fakultetsdelen utgjer ei integrert eining.

Innhaldet i emnet er: etikk, vitskapsteori, vitskaplege metodar, berekraft, akademisk skriving, informasjonskompetanse, kjeldebruk, kommunikasjon, samarbeid og profesjonshistorie.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…

 • *har kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og forskingsbasert kunnskap
 • *har kunnskap om relevansen av profesjonell kompetanse og profesjonanes perspektiv på forholdet mellom teori og praksis
 • *har kunnskap om forholdet mellom profesjonell kompetanse, arbeidsliv og samfunn i samtid og fortid kjenner hovudlinjene i diskusjonen om ansvar for berekraftig utvikling i det globale samfunnet
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid

Grunnleggjande ferdigheiter:
Studenten kan …

 • *finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging
 • skrive ein tekst som tematiserer berekraft og som tilfredsstiller grunnleggjande akademiske krav
 • drøfte sentrale problemstillingar i vitskapanes og etikkens teori

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredsstiller dei akademiske kra
 • *kan identifisere og klargjere etiske val og dilemma i arbeidslivet
 • *kan ta inn diskusjonar om berekraft og vere kritisk og reflekterande til eige fagområde og til vitskapane generelt

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun ope for studentar som er tatt opp på bachelorstudiet ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta studentaktive læringsformer og ein omvendt klasseroms pedagogikk med digitale ressursar i emnet i Canvas. Undervisnings- og læringsformane vil slik variere mellom ressursførelesingar og aktivitetar som fremmar refleksjon og gruppetilhøyr. Gruppearbeidet med rettleiing vert nytta som ein gjennomgåande aktivitet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må være godkjend før studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Digitalt kurs i informasjonskompetanse

2. Deltaking i gruppearbeid med rettleiing

3. Aktivt bidrag i utvikling og deling av digital presentasjon i gruppa

Vurderingsform

Oppgåve
Skriftleg gruppeoppgåve, lengde 1 500 ord +/- 10%.

Tid og stad for eksamen, sjå Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikkje bestått

Ny eksamen
Ved ikkje bestått eksamen må studentane levere ei ny skriftleg gruppeoppgåve. 

Faglig overlapping

 • NABP1003 - Danning og akademisk handverk - Sjømannskap - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BIO101 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØA119 - Danning og akademisk handverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SOS110 - Danning og akademisk handverk - Sosiologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA597 - Danning og akademisk handverk - historie - Reduksjon: 5 studiepoeng