Hopp til innhald

FELLES-2 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk for helse- og sosialfag

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 2A Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk.

 • Helse- og sosialpolitikkens funksjon
 • Brukermedvirkning og brukerperspektiv
 • Forholdet mellom offentlige, familie, frivillige og markedsbaserte aktører
 • Helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kjenner aktører og beslutningsprosesser i helse- og sosialtjenesten
 • gjør rede for helse- og sosialpolitiske føringer og hvordan prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper
 • kjenner til helse- og sosialpolitikkens funksjon i velferdssamfunnet
 • kjenner rammene for eget arbeid og oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene
 • kjenner rammer og aktører for påvirkning av helseog sosialpolitikken

Ferdigheter:
Studenten...

 • deltar aktivt i diskusjoner om prioriteringer mellom grupper og nivåer i helsetjenesten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • tar selvstendige standpunkt og har evne til kritisk refleksjon
 • reflekterer over egen rolle i et tverrfaglig samarbeid

Krav til forkunnskaper

Bestått emnet FELLES-1

Undervisnings- og læringsformer

Felles undervisning som foregår i uke 41 i 2. studieår. Undervisningen er variert og består blant annet av forelesninger, gruppearbeid, framlegg fra studentene. Det legges opp til høy grad av studentinvolvering og kreative formidlingsformer (video, app, prosjekt, rollespill, poster, mm.)

Gruppeoppgavene utformes slik at det er tema som er aktuelle for helse- og sosialsektoren. Gruppene settes sammen på tvers av utdanningsretninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig eksamen i form av gruppepresentasjon og deltakelse på eksamensseminar.

Gjennomføring av eksamen:

 • Hver gruppe presenterer sin oppgave for sensorer og medstudenter på eksamensseminar. Gruppen velger selv presentasjonsform.
 • Deltagelse på gruppearbeid og utarbeidelse av seminarfremlegg er en forutsetning for å fremstille seg til eksamen. Et resyme av loggbok innleveres til sensor når gruppen skal ha sin presentasjon. Her må det fremgå hvilke studenter som har deltatt i gruppearbeid og i utarbeidelse av presentasjonen. Kun studenter som er ført opp som deltakere vil bli vurdert.
 • Disposisjon for gruppens presentasjon innleveres ved presentasjon på eksamensseminaret.
 • Muntlig eksamen i form av gruppepresentasjon på eksamensseminar. 
 • Gjennomføring av eksamen inkluderer deltakelse på hele eksamensseminaret for egen eksamenspulje.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått.

Ny eksamen
Grupper som får ikke bestått må bearbeide sitt arbeid til  presentasjon ny eksamen. Studenter som har deltatt i gruppearbeid, men har dokumentert gyldig fravær fra eksamensseminar, kan benytte gruppens arbeid ved individuell presentasjon til ny eksamen.

Studenter som har dokumentert gyldig fravær fra gruppearbeid og eksamen, gjennomfører ny eksamen som et individuelt arbeid og en individuell presentasjon.Studenten velger oppgave fra samme oppgavesett som ved ordinær eksamen (publisert på Canvas).

Hjelpemidler ved eksamen

Ulike pedagogiske virkemidler.

Mer om hjelpemidler