Hopp til innhald

FSP-101 Grunnlagsteori

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnlagsteoriene som bygger på basale antakelser, teoretiske idéer og aksiomer som ligger til grunn for det som benevnes som systemiske tilnærminger til familieterapi. Fagteoriens grunnlag som overgangen fra et individ- og årsak-virkning perspektiv til et relasjonsperspektiv og sirkulær forståelse er sentralt. Det samme er relasjonsperspektivet i kommunikasjonsteori, i moderne systemteori og innenfor sosialkonstruksjonisme og poststrukturalismen.

Antropologiske, sosiologiske og etiske forståelsesrammer utfyller grunnlagsteorien. Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet. Vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som grunnlag for å kunne forstå, lese og kritisk anvende forskning og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet vektlegges også, samt i informasjonskilder og anvendelse av disse.

·       Familieteoriens grunnlagsteori

·       Relasjonsperspektivet i kommunikasjonsteori og systemteori

·       Vitenskapsteoretiske perspektiver, begreper og språkbruk generelt, og på forskning på praksis spesielt, samt kunnskap om informasjonskilder og anvendelse av disse

·       Familiesosiologi, familie livssyklus teori og antropologiske perspektiver, kjønnsperspektiv og ulike samlivsformer

·       Konstruktivisme, sosialkonstruksjonisme og poststrukturalisme

·       Filosofiske perspektiver og implikasjoner for teoriene og praksis

·       Hvordan formulere systemiske beskrivelser samt trening i å legge fram og diskutere problemstillinger med et systemisk utgangspunkt

Emnet fokuserer også på studenten som person i relasjon; i forhold til seg selv, sine erfaringer og opplevelser til andre mennesker, til ideer og diskurser. Studentene får innføring i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsme-toder generelt og kvalitative metoder spesielt, særlig med tanke på kunn-skapsutvikling i fagfeltet
 • har kunnskap om grunnleggende antakelser som danner basis for syste-misk praksis
 • har kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker med ulike antakel-ser og verdier
 • har kunnskap om forholdet mellom kultur og makt
 • har kunnskap om kjønnsperspektiv og ulike samlivsformer og hvordan disse forhold påvirker menneskers utfoldelse i ulike livs faser har kunnskap om selvrefleksivitet.
 • har kunnskap om verktøy som genogram.
 • har kunnskap om temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.
 • har kunnskap om etikk, makt og diskriminering og marginalisering.

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende kommunikasjonsteori, systemteorier og modeller for etisk refleksjon som et praktisk hjelpemiddel i arbeid med mennesker kan reflektere over forholdet mellom personlig stil, personlige erfaringer og profesjonell praksis.
 • kan reflektere over bevissthet om "seg selv" og forholdet mellom "seg selv" og andre.
 • kan forstå og vurdere hvordan fortellinger fra eget liv er relevante for utvikling av en profesjonell terapeutisk identitet.
 • kan analysere, vurdere og drøfte utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i hvordan vitenskapsteoretiske perspektiver påvirker den praktiske yrkesutøvelsen
 • har kompetanse til kritisk tenkning innen forholdet mellom kultur og makt. kan analysere perspektiver knyttet til etikk, makt og diskriminering og marginalisering.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i møte med utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme.

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal gjennom litteraturstudium, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid tilegne seg ulike teoretiske referanserammer for hvordan å forstå problemer i mellommenneskelig samhandling. Det tilrettelegges for fellesundervisning i forelesningsform kombinert med gruppearbeid, individuelle oppgaver og øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. To refleksjonsnotater på min 1000 ord per notat. Refleksjonsnotatene skal leveres to uker etter endte samlinger 1 og 2.
 2. Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert program/ undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tilsvarende tildelt studierett.

Vurderingsform

Eksamen

En individuell skriftlig oppgave, med et omfang på 3000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått må besvarelsen bearbeides til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler