Hopp til innhald

FSP-201 Familieterapeutiske retninger, del 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I dette emnet vil det bli drøftet hvordan familieterapeutisk praksis har utviklet seg i forhold til andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Sentrale og mest anvendte familieterapeutiske tilnærminger vil være i fokus. Dette gjelder, strategisk, strukturell familieterapi, samt tenkning og metode som knyttes til Milanotradisjonen.

Ulike familieterapeutiske tilnærminger er hovedtema i dette emnet. Videre legges det vekt på at studenten arbeider med hvilken tenkning og hvilke arbeidsformer som kan passe i vedkommendes aktuelle praksis. Undervisningen knyttes til arbeid med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Undervisningen tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg forståelse for og få inngående kunnskap i de ulike tilnærminger som gjennomgås i emnet

·       Strukturell tilnærming

·       Strategisk tilnærming

·       Milano-tilnærmingen

Emnet fokuserer også på studenten som person i relasjon; i forhold til seg selv, sine erfaringer og opplevelser til andre mennesker, til ideer og diskurser. Studentene får innføring i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten...

  • har inngående kunnskap om ulike systemiske familieterapeutiske ideer og metoder
  • kan gjenkjenne, navnsette og vise metodene i egen praksis

Ferdigheter:
Studenten...

  • kan beherske fagområdets uttrykksformer og utøve/bruke metodene i praksis på en selvstendig måte

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Studierett på Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

  1. Krav om minimum 80% tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.
  2. Hjemmeoppgave i form av genogram og tilhørende refleksjonsnotat på min 1000 ord per notat.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tilsvarende tildelt studierett.

Vurderingsform

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Oppgaven skal være på maksimalt 4000 ord.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F.

Ny eksamen

Ved ikke bestått må studenten stille til ny eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler