Hopp til innhald

HEL503 Praksisstudier

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Praksisstudiene utgjør ti uker fordelt på tre uker i høstsemesteret og syv uker i vårsemesteret. Gjennom praksisstudiene skal studentene lære å anvende kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De skal videreutvikle sine sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Det legges også vekt på at de videreutvikler sine ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Praksisstudiene tilsvarer 15 studiepoeng og omfatter også tema fra de øvrige emnene.

 • Bli kjent med kommunen/bydelen og helsesykepleiers arbeidsfelt
 • Metoder i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • Systemrettet samarbeid
 • Konsultasjonsformer: hjemmebesøk, individuelle konsultasjoner og grupper
 • Samarbeid med andre faggrupper
 • Ulike kommunikasjons- og veiledningsmetoder
 • Bruk av pedagogiske metoder
 • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Kulturell kompetanse
 • Ansvarsgrupper og individuell plan
 • Miljørettet helsevern
 • Administrasjon og planlegging
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Systemarbeid, kvalitetsforbedring og avvikshåndtering

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har oversikt over aktuelle samarbeidspartnere i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen/bydelen
 • har kunnskaper om helsesykepleiers virkeområder og funksjon i kommunen/bydelen
 • kan gjøre rede for og anvende ulike metoder og tilnærminger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre konsultasjoner i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • kan utføre vaksinasjoner i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan anvende ulike pedagogiske metoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende teorier og metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, unge og familier, og samarbeidspartnere
 • kan anvende relevante kunnskaper i møte med barn og unge med spesielle behov

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere kritisk over egen faglig utøvelse
 • kan bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan delta i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan arbeide etisk og faglig forsvarlig
 • kan arbeide etter prinsipper for kunnskapsbasert praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene er i praksis 30 timer pr. uke og de er fortrinnsvis på samme praksissted i hele perioden. I praksisstudiene tillates inntil 10 % fravær. Studenten blir veiledet av helsesykepleier fra praksisfeltet (praksisveileder).

Studentene skal beskrive eget læringsutbytte for praksisstudiet i begge semestre.Plan for hvordan læringsutbytte skal nås, leveres praksisveileder og kontaktlærer. Det forutsettes at veiledning fra praksisveileder skjer jevnlig, og minimum en gang pr. uke. For å øke egen refleksjon over praksis anbefales det at studentene skriver ned erfaringer de gjør seg (logg).

Studentene skal gjennomføre et pedagogisk opplegg i klasse eller gruppe og skrive en evalueringrapport etter undervisningen.  

Studentene skal bruke metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, unge og familier, skrive et refleksjonsnotat fra en samtale eller konsultasjon. 

Etter praksisstudiet skal studentene delta i veiledningsgrupper der de reflekterer over erfaringer fra praksis. Kontaktlærer fra utdanningen skal delta i veiledning av studenten, minimum en gang i hvert semester.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering:
I første semester skal praksisveileder og student gjennomføre en muntlig og en skriftlig vurdering av studenten, i tråd med utdanningens og studentens læringsutbyttebeskrivelser. Studenten har ansvar for at kontaktlærer får vurderingsskjemaet.

I andre semester skal skriftlig vurdering gjennomføres både som midt- og sluttvurdering. Ved sluttvurdering gis karakteren bestått/ikke bestått. Dersom det er fare for at studenten får "ikke bestått", må dette tas opp muntlig og skriftlig med studenten senest 3 uker før praksisperiodens utløp. Skriftlig melding formuleres med utgangspunkt i vurderingsskjema og læringsutbyttebeskrivelser. Student, praksisveileder og kontaktlærer undertegner den skriftlige meldingen.

Vurderingsuttrykk
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått.

Gjennomføring av ny praksis
Ved karakteren "ikke bestått" ved sluttvurdering skal praksisperioden gjentas på et tidspunkt avtalt med studiekoordinator. Får studenten "ikke bestått" for 2. gang, må utdanningen avbrytes.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler