Hopp til innhald

ING0013 Grunnleggende fysikk (TRESS)

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

For fysikk er samspillet med matematikk gjennom å regne på fysiske problemstillinger viktig. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår i fysikkfaget og praktiske forsøk eller laboratoriearbeid tilstrebes. Nødvendig opplæring i HMS, slik at all opplæring i forkurset og realfagskurset skjer på en sikker og trygg måte, gis.

Måleenheter, Rettlinjet bevegelse, Kraft og bevegelse langs en rett linje, Kraft og bevegelse i to dimensjoner, Mekanisk energi, Statikk, Mekanikk i væsker og gasser, Termofysikk, Elektrisitet, Lys, Bølger, Atomfysikk, Grunnleggende kjemi og kjernefysikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger. 
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av januar. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for vårens emner går ut.

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanningen, må det være bestått før en kan melde seg opp til våremnene og fortsette på ingeniørutdanninga etter første semester.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 tester

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer.

Gradert bokstavkarakter, A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler