Hopp til innhald

INN500 Ansvarlig innovasjon, teknologi og ledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en introduksjon til innovasjon som fenomen, med et særlig fokus på hvordan innovasjonsprosesser ledes og gjennomføres. Innovasjoner kan være nye teknologier, nye varer og tjenester, nye organisasjonsmåter eller nye produksjonsprosesser. Gjennom innovasjoner skal ulike utfordringer løses, og de som innoverer «presser grensene», utfordrer det bestående og skaper endring.  Innovasjoner bidrar i betydelig grad til verdiskapning og vekst i samfunnet, samtidig kan innovasjoner også ha en «bakside» i form av uheldige effekter for miljøet, fordelingsmessige utfordringer eller introduksjon av forretningsmodeller som er i en etisk «gråsone». Studenten blir i denne sammenheng introdusert for begrepet ansvarlig innovasjon, dvs. innovasjoner som skal løse både økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer.  

Hvordan innovasjonsarbeidet ledes og hvilke strategiske vurderinger nøkkelpersoner gjør underveis i prosessen er viktige dimensjoner for å forstå innovasjoner som fenomen. Emnet gir derfor en innsikt i fagområdet innovasjonsledelse. Det tas utgangspunkt i en prosessforståelse av innovasjoner, og det knyttes strategiske vurderinger og ledelsesutfordringer til ulike faser i denne prosessen (idestadiet, utviklingsarbeid, implementering, spredning av innovasjoner i markedet). Kurset tar også for oss betydningen av nettverk og samarbeid for bedrifters innovasjonsevne. Det tas utgangspunkt i internasjonal forskningslitteratur på området, og i tillegg anvendes internasjonalt orienterte og innovative bedriftscase fra regionalt næringsliv i undervisningen.

Emnet består av tre moduler:

1) Innovasjon som fenomen

Her vil vi presentere innovasjoners betydning for samfunnsutviklingen, eksempelvis store radikale teknologiske innovasjoner og det siste tiårets utvikling mot det digitale samfunn. Vi vil også se på hva som kjennetegner måten vi innoverer på i Norge, og hvor innovativ Vestlandsregionen er. I tillegg vil vi drøfte hva vi forstår med ansvarlig innovasjon og hvordan man kan tilstrebe økt ansvarlighet i innovasjonsarbeidet.

2) Innovasjonsledelse i virksomheter

Det rettes her et fokus på hvordan organisasjonsstruktur, kunnskapsflyt og utviklingen av dynamiske kapabiliteter påvirker bedrifters organisasjonsevne.  I dette ligger det en erkjennelse av at organisasjoner må tilpasse og endre seg i takt med endringer i omgivelsene. I tillegg vil undervisningen vektlegge at man gjennom innovasjonsledelse kan legge til rette for læringsprosesser som fremmer innovasjon. Disse læringsprosessene fremmes eller hemmes i ulike organisasjoner avhengig av blant annet forholdet mellom struktur og fleksibilitet, der såkalte ambidekstre organisasjoner gjerne balanserer hensynet til effektiv produksjon og innovativ aktivitet. Her vil vi også drøfte bedriftenes innovasjonsstrategier og hvilke ulike innovasjonsmodeller som anvendes.

3) Innovasjonsledelse i nettverk

I denne delen vil betydningen av nettverk for virksomheters innovasjonsevne stå sentralt. Samarbeid er ofte viktig i innovasjonsaktiviteten og komplekse prosesser krever tilgang til ulik kunnskap som kan hentes eksternt. Innovasjonsledelse relateres her til betydningen av tilgang til ressurser i form av bl.a. ideer, kunnskap, teknologi og kapital, og knyttes videre til forståelsen av i hvilken grad bedrifter anvender en åpen innovasjonsstrategi. Viktige tema som strategiske allianser og bedrifters deltakelse i ulike typer nettverk (formelle/uformelle, sterke/svake bånd) presenteres også.  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen generelt og i vestlandsregionen spesielt
 • har innsikt i hva som kjennetegner begrepet ansvarlig innovasjon
 • har inngående kunnskap om innovasjonsledelse og innovasjonsstrategier som teorifelt
 • har inngående kunnskaper om hvordan organisasjoner kan trekke på eksterne ressurser i innovasjonsaktiviteter, f.eks. gjennom åpen innovasjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende ulike teoretiske perspektiver for innovasjon, innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
 • kan bruke relevante begreper og teorier i egne analyser og praktisk anvendelse
 • kan reflektere kritisk over innovasjoners betydning for samfunnet, innovasjonsledelsesteori og «strategitrender»
 • kan formidle teori og relevante problemstillinger innen innovasjonsfagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere selvstendig over innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen, herunder ansvarlig innovasjon
 • kan anvende kunnskaper fra innovasjonslitteraturen og kommunisere denne til flere målgrupper
 • kan anvende innovasjonsteori og selvstendig analysere og vurdere strategiske beslutninger for innovasjonsprosesser i organisasjoner

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og studentaktive seminarer med tilhørende presentasjoner. I tillegg vil det også være seminarer hvor bedrifter og næringer presenteres.  Studentene er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på ett seminar med bedrift(er)
 • Presentasjon av skisse til semesteroppgave

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave og en skriftlig eksamen. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Semesteroppgaven utgjør 40 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 60%.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

 • Studentene kan skrive semesteroppgave enten alene eller i grupper på 2 studenter.

            Oppgaven skal være på 15-20 sider.

 • Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 6 studiepoeng