Hopp til innhald

INN526 Forprosjekt masteroppgave: Litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal forberede studentene til arbeidet med masteroppgaven. Studenten skal utforme forskningsspørsmål for masteroppgaven, arbeide med å finne relevant litteratur og teori og skrive en litteraturgjennomgang/litteratur review. Studenten skal også utvikle en overordnet forskningsdesign og identifisere relevante metoder som kan svare på forskningsspørsmålene for masteroppgaven.

Gjennom 4 seminarer, skal studenten få undervisning om forskningens rolle, ulike typer forskning (grunnforskning, anvendt og evalueringsforskning) og hva som karakteriserer et forskningsprosjekt, forskningsbidrag og nyhetsverdi og implikasjoner for praksis og politikk. Studentene skal få kunnskaper om hvordan man kan skrive en litteraturgjennomgang, hvordan søke og finne relevant litteratur, og hvordan gå frem for utvikle et master tema og forskningsspørsmål. Emnet gir også en introduksjon til akademisk skriving.

Forprosjektet kan ta utgangspunkt i sentrale masteremner, eller  bygge videre på arbeider fra ingeniør-/realfagsutdanningen støttet av relevante emner i masterstudiet. Studenter med egen bedrift/ny teknologi kan utvikle bedriften/teknologien videre i emnet gjennom f.eks. testing og prototyping av teknologi/produkt i kombinasjon med teoriperspektiv om marked, innovasjon, entreprenørskap. Studentene får tildelt masterprosjektveileder som en del av emnet. Hvis forprosjektet har en større teknologidel vil studenten også få tildelt veileder med relevant teknologikompetanse fra et ingeniørinstitutt.  Studenten har rett til 3 veiledningstimer i emnet: 1) forskningstema og forskningsspørsmål, 2) litteraturgjennomgang og 3) forskningsdesign og metode. Undervisning i forskningsdesign og metode gis gjennom INN522 som gjennomføres parallelt med INN526. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • Har inngående kunnskaper om ulike typer av forskningsprosjekter og deres rolle i samfunnet
 • Har avansert kunnskap om ulike typer av litteratur review og målet med disse i et forskningsprosjekt

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utvikle forskningsspørsmål og arbeide fram en litteraturgjennomgang/litteratur review
 • Kan utvikle et overordnet forskningsdesign og identifisere relevante metoder for å svare på forskningsspørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan identifisere og tilegne seg relevant litteratur og metodekunnskap for å utvikle et forskningsprosjekt
 • Kan forstå forskningens rolle og betydning for å utvikle ny kunnskap innenfor innovasjon og entreprenørskapsområdet

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom 4 seminarer. Seminarene gjennomføres som en blanding av forelesninger og studentaktive læringsformer, herunder praktiske skriveoppgaver, diskusjoner og presentasjoner. Gjennom seminarene (som kjøres over 2-3 uker tidlig i semesteret) skal studentene utvikle et tema for masteroppgaven og forskningsspørsmål og skrive og presentere en masterskisse. Denne masterskissen er utgangspunkt for tildeling av masterveileder. Den videre undervisningen i emnet gis som veiledning med masterveileder (3 veiledermøter). Studentene skal videre i semesteret arbeide selvstendig med å utforme et forskningsprosjekt forslag (‘Research Proposal’) med forskningsspørsmål, litteratur gjennomgang og forslag til forskningsdesign og metode. Studentene kan arbeide alene eller to sammen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • deltakelse på 4 seminarer
 • presentere en skriftlig innlevert masterskisse med mastertema, forskningsspørsmål, forslag til relevant teori og empirisk studie (bransje, bedrift, klynge f.eks.) - 1-2 sider

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Vurderingsgrunnlaget er en skriftlig innlevering av forskningsforslag (‘research proposal’) som består av forskningsspørsmål, litteraturgjennomgang og forskningsdesign og metode. skal leveres individuelt eller i et samarbeid mellom to studenter, og være på ca. 15-20 sider

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOM270 - Rettleia sjølvstudium - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INN525 - Forprosjekt masteroppgåve, litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode (deltid) - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS550 - Rettleia sjølvstudium - Reduksjon: 10 studiepoeng