Hopp til innhald

LEI113 Økonomi og ressursforvaltning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset gir en innføring i foretaksøkonomi, landbruk og forvaltning av naturressursene. Kurset er delt i to: Første del vil være en innføring i foretaksøkonomi. Andre del vil omfatte tema innenfor ressursforvaltning som natur, landbruk og utmarksressurser. Her vil det også være en mindre del samfunnsøkonomi og verdsetting

Innhold:

 • Foretaksøkonomi, herunder kostnad, inntekt, budsjett, regnskap, nåverdi, internrente
 • Tilbud og etterspørsel
 • Samfunnsøkonomi, herunder fellesgoder og nytte-kostnadsanalyse
 • Ressursforvaltning, herunder landbruk, utmarksressurser og naturressurser

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskaper om sentrale bedrifts- og samfunnsøkonomiske begreper
 • Har kunnskaper om kost-nytte-analyser og økosystemtjenester
 • Har kunnskaper om naturressurser, arealverdier og landbruk og landbrukseiendom
 • Har kunnskaper om norsk landbruk, landbrukspolitikk og landbrukets utfordringer

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser og beregninger og tolke regnskapsdata for analyse og kontroll.
 • Kan anvende kost-nytte-analyser.
 • Kan anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger 

Generell kompetanse

 • Kan presentere teorier, metoder og problemstillinger innen ressursforvaltning gjennom presis bruk av fagterminologi
 • Kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser og beregninger og tolke regnskapsdata for analyse og kontroll

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

En gruppeoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • En gruppeoppgave med karakter (40%).
 • Fire timers skriftlig eksamen (60%).

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LOJ226 - Ressursforvaltning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LOJ211 - Økonomi og ressursforvaltning - Reduksjon: 10 studiepoeng