Hopp til innhald

MACREL-KH02 Kunst og håndverk 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er et nærstudium av det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved kunst og håndverk, og bygger på vitenskapsfaget formgiving, kunst og håndverk, forholder seg til teknologi og visuelle medier som del av faget, og til kunst og designfeltet.

 

Presentasjon av emnet

Emnet tar opp kunnskapsforståelse, vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål, relevante metodespørsmål, og skolefagets forhold til aktuell nasjonal og internasjonal forsking. Refleksjon knyttet til teori om estetikk, kultur, og læring og til eget feltarbeid sett i forhold til faget er en viktig del av emnet.

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Estetisk produksjon og refleksjon
 • Forskingsmetodisk refleksjon og feltarbeid
 • Forskningsmetodisk analyse og tolking
 • Praktisk-skapende og teoretisk fordypning innen et selvvalgt kunst- og håndverksfaglig tema

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om didaktiske grunnlagsproblem og fagdidaktikk i kunst og håndverk, læreplanteori og fagets praksis
 • har inngående kjennskap til egenarten ved billedkunst, estetiske objekt, bruksformer og arkitektur
 • har god kjennskap til hovedretninger i samtidskunsten, og til kunstteori knyttet til uttrykksformer i samtiden og valgte nedslagsfelt i historien
 • har spesialisert kunnskap i kunstfagsrelaterte (arts informed) tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid
 • har inngående kjennskap til kunst som erkjennelsesform og lærerens rolle som tilrettelegger av møtet mellom kulturstoff og skapende utøvende arbeid
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til kunst og håndverksfaget

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets praksis, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • kan bruke strategi og metode for skapende og utøvende arbeid med ulike innfallsvinkler til egen estetisk produksjon.
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon i kunst og håndverk og samarbeide med andre i slike prosesser.
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for innsamling av datamateriale og tolking og analyse av slikt materialet i kunst og håndverksopplæring og estetisk produksjon.
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestre fagområdet sine uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister i korresponderende fagmiljø og med andre, for eksempel i media.
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen og på tvers av faglige kontekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det er tre samlinger på studiested Rommetveit knyttet til KH02. Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelement. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet. Det blir knyttet praksis til emnet som dekker praksiskravet i fjerde året av grunnskolelærerutdanningen for studenter som dette er aktuelt for.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltagelse på samlinger
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå

Arbeidskrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Eksamensmappe bestående av tematisk forbundne praktiske og teoretiske oppgaver. 

Gradert karakter fra A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler