Hopp til innhald

MACREL-MU01 Musikk 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet setter fokus på et nærstudium av det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved musikkfaget og dette faget sitt forhold til relevante nasjonale og internasjonale forskings- og metodespørsmål, til estetiske og kreative læreprosesser, vitenskaps- og kunstfaget musikk, til teori om estetikk, kultur, læring og utvikling, og til teknologi. Refleksjon knyttet til forskingslitteratur og til eget feltarbeid er en viktig del av emnet.

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Grunnlagsanalyse av ulike didaktiske tekster og artefakter
 • Musikkdidaktisk teori og praksis, kulturteori og estetikk
 • Forskingsmetodisk refleksjon og feltarbeid
 • Studium av musikalsk framføringspraksis
 • Estetisk produksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om kulturteori, estetisk teori, teori om kreative og estetiske læreprosesser, og grunnlagsproblem knyttet til dette studieområdet.
 • har inngående kunnskap om musikalsk framføringspraksis og nyere forskning innenfor dette og andre sentrale deler av fagområdet.
 • har spesialisert kunnskap i kunstfagsrelaterte (arts-informed) tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid.
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til musikkfaget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke og vurdere kritisk praktisk forskingshåndverk knyttet til empirisk datainnsamling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon i musikkfeltet og samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan analysere og vurdere diskursive praksiser knyttet til studiet
 • kan analysere og formulere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Det blir forventet at kandidatene disponerer pc/mac, mikrofon, hodetelefoner og webkamera samt eget instrument.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltagelse på samlinger og nettbaserte opplegg
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå

Arbeidskrav blir nærmere presisert i semesterplan

Vurderingsform

Mappeeksamen (100%)

Gradert vurdering A-F

.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne eller trykte hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler