Hopp til innhald

MAFYS102 Kropp, bevegelse, helse og sykdom

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet omfatter grunnlagstenkning om kropp, bevegelse, funksjon, helse og sykdom. Naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige begreper og perspektiver relateres til praksisnære problemstillinger i fysioterapi. Det legges vekt på å klargjøre hva de ulike perspektivene representerer, deres vitenskapsfilosofiske forutsetninger, og hvordan de kan bidra til å belyse forskjellige aspekter ved fysioterapifaget.  

Innhold

 • Kroppsforståelse, funksjon og bevegelser
 • Helse- og sykdomsforståelse
 • Kategorisering av helseplager og kliniske utfordringer
 • Kultur og levekårs betydning for helse og sykdom

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike måter å forstå kropp, bevegelse, helse og sykdom på
 • har inngående kunnskap om kropp og bevegelse fra et naturvitenskapelig, fenomenologisk, sosialt og relasjonelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om ulike måter å forstå utvikling, læring og kontroll av bevegelser på
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske tradisjoner, med relevans for fysioterapi

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan beskrive og analysere hvordan levekår virker inn på bevegelsesmønstre, kroppslige vaner og funksjonsproblemer
 • kan beskrive og analysere muligheter for endring av bevegelsesmønstre, kroppslige vaner og funksjonsproblemer hos individet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori med relevans for fysioterapifaget

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å analysere sammenhenger mellom teori, og tilnærmingsmåter til kropp, bevegelse, helse og sykdom innen fysioterapipraksis
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å identifisere og reflektere rundt ulike tenkemåter slik de kommer til uttrykk i litteratur, forskning og fysioterapipraksis

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på master i klinisk fysioterapi ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger, plenumsdiskusjoner og litteraturseminar. I tillegg kommer gruppearbeid, videokonferanser og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktivitet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Litteraturseminar med presentasjon av tekst og tilbakemelding til medstudenter. Studentene har 2 forsøk.

Læringsaktiviteten er gyldig i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave
4000 ord (+/- 10%).

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler