Hopp til innhald

MAFYS512 Fysioterapi ved subakutte og langvarige hjerte- og lungesykdommer

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter med hjerte- og lungesykdommer. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Emnet er delt i to likeverdige deler hvor en del er samlingsbasert og den andre delen er 5 ukers praksis. Tema i emnet:

 • Sykdomslære 
 • Fysiologiske responser 
 • Fysioterapi ved subakutte og kroniske hjerte- og lungesykdommer 
 • Medisinsk teknisk utstyr 
 • Måle- og evalueringsmetoder 
 • Kirurgiske inngrep 
 • Smerte 
 • Kognitive tilnærminger og mestring 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet 
 • Individuell plan 
 • Implementering 
 • Helsepedagogikk 
 • Billeddiagnostikk 
 • Laboratorieanalyser 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om hjerte- og lungesykdommer i et livsløpsperspektiv, herunder anatomi, fysiologi, patologi, prognose, etiologi, epidemiologi, livsstil og miljø 
 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling relatert til problemstillinger hos pasientgruppen 
 • har inngående kunnskap om de vanligste kirurgiske og invasive prosedyrer  
 • har inngående kunnskap om teorier som fremmer mestring og helsefremmende atferd 
 • har inngående kunnskap om mekanismer rundt langvarig smerte 
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og laboratorieprøver og kan sette dem i sammenheng med kliniske funn 
 • kan anvende kunnskap om tiltak som fremmer motivasjon og mestring* 

Ferdigheter: 
Studenten...  

 • kan undersøke, vurdere og behandle pasienter med hjerte- og lungesykdommer med hensyn til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende klinisk resonnement og ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak relatert til den enkelte pasient 
 • kan utarbeide individuell plan
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning 
 • kan vurdere behov for henvisning til videre undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Generell kompetanse: 
Studenten... 

 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger 
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å beskrive, forstå og formidle funksjonsvurdering i sammenheng med livsbelastninger, og begrunne behandlingstilnærming og dosering  
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver  
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten 

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på master i klinisk fysioterapi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere gjennomførte emner ved studiet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer selvstudium og praksis. Praksis består av fem ukers veiledet praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1: Praksisstudier
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I vurderingen inngår også et refleksjonsnotatet. Omfang mellom 700-1000 ord. 

Praksisveiledere anbefaler om praksis er godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis,og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, så skal studenten få varsel med begrunnelse og hvilke krav som må oppfylles for å kunne bestå praksis.  

Del 2:  Oppgave 
Litteraturstudie relatert til klinisk problemstilling. Omfang 2000 ord ± 10 %. 

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått 

Ny eksamen 
Ved ikke bestått deleksamen, må aktuell del tas på nytt. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler