Hopp til innhald

MAFYS551 Individuell behandling og gruppebehandling i fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseproblem

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet viderefører funksjonsvurdering til praktisk handlingskompetanse relatert til pasienter med et bredt spekter av belastningslidelser, psykiske og psykosomatiske helseproblemer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Individuelle og gruppebaserte metoder formidles gjennom teoretisk og praktisk øving. Begrepet kroppslig omstilling står sentralt og drøftes i forhold til individets livssituasjon. Etisk og terapeutisk refleksjon omkring medvirkning, behandlingsrelasjonen og den terapeutiske samhandlingen vektlegges. Emnet gir innføring i sentrale tradisjoner innen psykiatri og psykologi, og fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid synliggjøres. I emnet belyses gruppedynamikk og gruppeprosesser samt samtalens innhold, form og plass i gruppeaktiviteter blir belyst. I tillegg til Norsk Psykomotorisk (NPMF) Fysioterapi vektlegges Basic Body Awareness Therapy (BBAT). 

Emnet er delt i to likeverdige deler, der en del er samlingsbasert og den andre delen består av deltidspraksis med individuell psykomotorisk fysioterapi.  

Praksis etableres ved oppstart av emnet og foregår i periodene mellom samlingene. Studentene skal anvende psykomotorisk fysioterapi med undersøkelse og behandling i noen pasientforløp. Det skal gjennomføres 50 individuell behandlings timer. Det blir gitt 20 timer veiledning. Studentene skal levere refleksjonsnotat, journaler og logg som skal godkjennes av praksislærer. Emnet avsluttes med en todelt vurdering.  

For mer informasjon om organisering av praksisstudier se Plan for praksisstudier 

 • Individuelt tilpasset NPMF 
 • BBAT  
 • Kommunikasjon og gruppeprosesser 
 • Psykologi 

Læringsutbytte

Læringsutbyttene er relevant for begge delene av emnet.  

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om fysioterapeuters rolle og bidrag i forhold til det store spekteret av sammensatte belastningslidelser, psykiske og psykosomatiske helseproblem 
 • har inngående kunnskap om NPMF som omstillende behandling
 • har inngående kunnskap om betydningen av forholdet mellom stabiliserende og frigjørende tilnærming innen NPMF, samt betydningen av respekt for grenser  
 • kan anvende kunnskap om BBAT  
 • har avansert kunnskap om etiske perspektiv i behandlingssituasjoner
 • har inngående kunnskap om gruppedynamikk og -prosesser, og betydningen av gruppedeltagelse, hos mennesker i ulike livssituasjoner  
 • har avansert kunnskap om bevegelseskvaliteter ut fra ulike teoretiske perspektiv 
 • kan anvende kunnskap fra psykiatri og psykologi  

Ferdigheter: 
Studenten... 

 • kan vise respekt for og anerkjenne pasienters grenser  
 • kan gjennomføre relevante behandlingstiltak basert på funksjonsvurdering, livssituasjon og ressurser    
 • kan fremme pasienters bevegelsesinitiativ og kroppslig forankring  
 • kan kontinuerlig vurdere pasientens reaksjoner i behandling og foreta nødvendige tilpasninger  
 • kan fremme pasienters refleksjon omkring kroppslige opplevelser, reaksjons- og væremåter og deres sammenheng og betydning  
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i samarbeid med relevante samarbeidspartnere  
 • kan bruke elementer av BBAT og reflektere over hvordan BBAT kan anvendes i behandling individuelt og i grupper  

Generell kompetanse: 
Studenten... 

 • kan anvende spesialisert fysioterapi i samarbeid med mennesker med sammensatte belastningslidelser, psykiske og psykosomatiske helseproblemer  
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i NPMF for denne pasientgruppen  
 • kan analysere relevante fagetiske problemstillinger   
 • kan, med utgangspunkt i etablerte tradisjoner, kritisk reflektere over valg av tilnærming, individuelt og i grupper  

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på Master i klinisk fysioterapi ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner, seminarer og særlig vekt vil bli lagt på ferdighetsundervisning og veiledet trening. Ulike kliniske problemstillinger belyses i forhold til behandling og dosering. Studentene vil også arbeide med egne bevegelser i ledede grupper både etter prinsipper fra NPMF og BBAT. I tillegg kommer tid til selvstudium og samarbeid i grupper, både på nett, på samlinger og i forbindelse med seminarer. Seminarer vil omfatte:

 • Presentasjon av gruppearbeid med analyse av BBAT og NPMF i forhold til bevegelse, erfaring og anvendelse, 15 min presentasjon pr. gruppe som opplegg til diskusjon 
 • Kommunikasjonsøvelser med bruk av reflekterende team 

Praksis etableres ved oppstart av emnet og foregår i periodene mellom samlingene. Studentene skal anvende psykomotorisk fysioterapi med undersøkelse og behandling i noen pasientforløp. Det skal gjennomføres 50 individuell behandlings timer. Det blir gitt 20 timer veiledning. 

 • Individuelt tilpasset NPMF 
 • BBAT
 • Kommunikasjon og gruppeprosesser 
 • Psykologi

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1  Praksisstudier
Praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Fravær utover 10% medfører at praksis må tas om igjen. Vurderingen inkluderer: 

 1. Et refleksjonsnotat om prinsipper for behandling med tilnærming enten i individuell NPMF eller BBAT i gruppe, 700-1000 ord. 
 2. To journaler som følger to individuelle behandlingsløp. Beskrivelse av undersøkelse og funksjonsvurdering samt behandlingsprosess, 700 - 1000 ord. 
 3. Loggskjema hvor man redegjør for erfaringer fra praksis. Mal for loggskjema finnes i plan for praksis. Disse godkjennes av kontaktlærer. 

Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttene og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.  

Del 2: Muntlig eksamen  
Studentene får oppgaver som skal besvares med utgangspunkt i refleksjonsnotat og journaler fra praksis. Studentene lager en presentasjon som skal ta maksimalt 10 minutter (ca. 8 Power Point slides), deretter beregnes 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra pensum relatert til tema som presenteres og til pensum generelt. 

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått. 

Ny eksamen
Ved ikke bestått deleksamen gjennomføres aktuell del på nytt på samme måte som ordinær eksamen.