Hopp til innhald

MGBKRV101 KRLE 1, emne 1 - Religioner, livssyn og fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan  
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget  
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev med vekt på de første årstrinn 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn  
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken og i nyere tid 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget 
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget  

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål
 • kan integrere begynneropplæring i KRLE

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget  
 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE 
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning lokalt på campus og nettbasert. Lærerstyrt og med studentaktiviteter med lokale samlinger. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

 

Det vil bli lagt til rette for en felles ekskursjon til utlandet på tvers av campus med egenbetaling. 

Obligatorisk læringsaktivitet

​Obligatoriske læringsaktiviteter

 • 80% frammøte på obligatoriske samlinger med studentaktiviteter på campus. Studentaktivitetene er knyttet opp til ulike læringsutbytteformuleringer som vil bli kunngjort ved semesterstart.  
 • ha fått godkjent 1 skriftlig innlevering tilknyttet læringsutbytteformuleringen «har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev». Nærmere retningslinjer gis ved studiestart 
 • ha fått godkjent 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist tilknyttet lærinsgutbytteformuerlingen «har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn».

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler