Hopp til innhald

MGBKRV201 KRLE 1, emne 2 - Kristendom, filosofi og etikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til, KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til eleven, skolen og samfunnet. Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Barns etiske og moralske utvikling og filosofi med barn tematiserer blant annet begynneropplæring og tilpasset opplæring i faget.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har kunnskap om grunnlagsetikk, områdeetikk, og sentrale etiske og filosofiske problemstillinger i forhold til skole, samfunn og bærekraft. 
 • har kunnskap om barns og unges etiske og moralske utvikling
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen 
 • har kunnskap om kristendommens historie til og med reformasjonstiden 
 • har kunnskap om filosofi for barn som arbeidsmåte

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan gjøre en etisk analyse innen i forhold til elev, skole, samfunn og bærekraft. 
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler med barn 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning lokalt på campus og nettbasert. Lærerstyrt og med studentaktiviteter med lokale samlinger. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Lokal ekskursjon til et kirkesamfunn og/eller andre trossamfunn med for- og etterarbeid
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist 
 • 80% frammøte på obligatoriske samlinger knyttet til studentaktivt arbeid med ferdighetsmålene.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler