Hopp til innhald

MGBNO302 Norsk 2, emne 1 - Historisk perspektiv

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet ligg i 3. studieår, 2. semester og går parallelt med Norsk 2 emne 2 - Språkmangfald og tekstmangfald (MGBNO402). Norsk 2 emne 1 - Historisk perspektiv (MGBNO302) bygger på Norsk 1 begynnaropplæringa og Norsk 1 mellomsteget.

Emnet gir historisk bakgrunn og meir omfattande kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt i fagdidaktiske spørsmål i begynnaropplæringa og i norskundervisninga på mellomsteget, og betre fagleg grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Studentane får også gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og eiga formidlingsevne. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar 

Studenten 

 • har kunnskapar om skilnader på tale og skrift, og kva som kjenneteiknar den munnlege kulturen og skriftkulturen, har kunnskapar om kva for funksjonar lesing og skriving har og har hatt i kulturen vår, og om faghistorie 
 • har kunnskap om språkhistorie, språklege endringsprosessar i eldre og nyare tid og gjeldande normering av nynorsk og bokmål 
 • har kjennskap til internasjonal litteratur, særleg dansk og svensk 
 • har utvida innsikt i korleis elevar kan motiverast til lesing og vidareutvikle leseforståing og lesestrategiar 
 • har kunnskap om litteraturhistorie og brei kunnskap om litteratur for barn, unge og vaksne, frå ulike tider og frå ulike kulturar 

Ferdigheiter 

Studenten 

 • kan analysere tekstar med omsyn til språklege trekk knytt til historiske endringsprosessar og normering av skriftspråket 
 • kan vurdere språkhistoria si vektlegging i læreplan og i læreverk og førebu undervisning i språklege emne 
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering 
 • kan bruke tekst- og litteraturkunnskap frå norsk-, skandinavisk- og engelskspråkleg faglitteratur i analyse av munnlege, skriftlege og multimodale tekstar 
 • kan legge til rette for at elevar  lærer å lese, skrive, diskutere og arbeide med skjønnlitteratur og sakprega tekstar i tradisjonelle og moderne medium og frå ulike tider og kulturar 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå slike perspektiv på faget 
 • kan rettleie elevar i arbeidet med tekstar slik at dei kan utvikle seg sjølve, skaffe seg kunnskapar og førebu seg for aktiv deltaking i offentlege rom og samfunnet som eit heile 
 • kan vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Norsk 2 emne 1 - Historisk perspektiv bygger på Norsk 1 begynnaropplæringa og Norsk 1 mellomsteget. 

Emnet ligg i 3. studieår, 2. semester og går parallelt med Norsk 2 emne 2 - Språkmangfald og tekstmangfald (MGBNO402). Emnet er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. For GLU 1-7 er også begynnaropplæring relevant. 

Undervisnings- og læringsformer

Studentane skal vere både mottakarar, aktive deltakarar, samtalepartnarar, rettleiarar for medstudentar og observatørar i klasserommet. Det er derfor lagt opp til varierte arbeidsformer som bidreg til å realisere ein lærande, aktiv og nærverande student. Arbeidsformene vil vere forelesingar, rettleiingar, studentframlegg, utveksling av røynsler og arbeid i større og mindre grupper. Studentane skal også bidra på nett med obligatoriske arbeidskrav, samtalar og diskusjonsinnlegg, samt vidareutvikle evna til å lese og skrive akademiske tekstar. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studentar som ikkje består eit obligatorisk arbeidskrav får eitt (1) nytt leveringsforsøk same semester, innan ein frist sett av faglærar.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i det påfølgande semesteret etter godkjenninga.

 1. Ei læringsmappe som består av 3 oppgåver, der éi kan vere knytt til praksis. Ei av dei tre oppgåvene skal knytast til det fagovergripande temaet profesjonsfagleg digital kompetanse i eit samfunnsperspektiv. 
 2. Studentane må rekna at delar av undervisninga er obligatoriske. Oversikt over dei obligatoriske læringsaktivitetane blir gitt ved semesterstart. Frammøte til desse læringsaktivitetane er å rekne som godkjent, og fråvær blir å rekne som ikkje godkjent.

Vurderingsform

Vurderingsmappe med 2 element frå læringsmappa. 

Både fagleg innhald og språkleg utforming vert vurdert. 

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel