Hopp til innhald

MGBSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese-, og skrivevansker

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal videreutvikle sin kompetanse i å identifisere og forebygge psykososiale utfordringer og iverksette tiltak som fremmer sosial fungering og leseferdigheter. Studentene skal kunne reflektere over egen praksis i lys av ny forskning for å forebygge og tilrettelegge på individ- og systemnivå.

Studentene skal utvikle en dypere forståelse for at det kan være en en sammenheng mellom psykososiale utfordringer/ lesevansker og faglige vansker samt hvordan tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid på alle trinn kan forebygge og avhjelpe vansker

Studentene skal videreutvikle evnen til å oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap for å kvalitetssikre pedagogiske tiltak. Ved hjelp av refleksjon og kritisk evne skal studentene lære å vurdere og endre pedagogisk praksis for å nå målene om utvikling av sosial kompetanse og bedre leseferdigheter hos elever på alle trinn. Målet er optimale betingelser for læring, utvikling og danning.

Psykososial fungering:

 • Hvordan tilrettelegge pedagogisk for utvikling av sosial kompetanse på individ- og systemnivå, samt forebygge og håndtere problematferd.
 • Psykososiale utfordringer - identifisering, forebygging og tiltak
 • Tverrfaglig samarbeid

Leseferdigheter:

 • Hvordan tilrettelegge for bedre leseferdigheter for elever som strever på ulike trinn
 • Lesingens visuelle og auditive elementer - forebygging og tiltak
 • Språk og språkvansker - forebygging og tiltak
 • Intensive pedagogiske tiltak på ulike trinn

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • teori- og forskningsbasert kunnskap om utvikling av sosial kompetanse og leseferdigheter på ulike alderstrinn
 • teori- og forskningsbasert kunnskap om forebygging, tilrettelegging og lærerrollens betydning for elevers utvikling av sosial kompetanse og leseferdigheter
 • oppdatert kunnskap om ulike handlingsalternativer
 • kjennskap til skolens samarbeidspartnere og elevers rettigheter
 • innsikt i vitenskapelige metoder

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne anvende spesialpedagogiske problemløsende tiltak
 • kunne forebygge og tilrettelegge for leseutvikling og psykososial utvikling på individ - og systemnivå
 • ha pedagogisk refleksjon, innsikt og bevissthet om elevers utviklingspotensiale
 • kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker og lesevansker

Generell kompetanse

Studenten skal

 • være bevisst egen rolle, egne holdninger, formidlingsevne og kommunikasjonens betydning i det spesialpedagogiske virke
 • se sitt eget og elevers behov for eksterne samarbeidspartnere
 • kunne utvikle pedagogisk praksis basert på vitenskapelige metoder alene eller i samarbeid med andre
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på refleksjon knyttet til teori og praksis. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd. Forelesninger på campus, individuelt arbeid og studentstyrte kollokviegrupper og veiledning direkte, individuelt eller i grupper 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.
 • Individuell skriftlig oppgave

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave (under veiledning).

Oppgaven skal være på 4000 ord (pluss/minus 10%), linjeavstand 1,5.

Tid for innlevering av eksamen blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler