Hopp til innhald

MGUKRV201 KRLE 1, emne 2 - Kristendom, filosofi og etikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til den enkelte elev, skolen og samfunnet. Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Studentene skal også arbeide med filosofiske problemstillinger og opparbeide ferdigheter i filosofisk samtale.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har kunnskap om KRLE-faget i et historisk perspektiv 
 • har kunnskap om grunnlagsetikk, områdeetikk, og sentrale etiske og filosofiske problemstillinger i forhold til skole, samfunn og bærekraft. 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen 
 • har kunnskap om kristendommens historie fra urkirken til nyere tid med hovedvekt på perioden fra reformasjonstiden og til og med nyere tid

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan gjøre en etisk analyse innen sentrale etiske områder i forhold til elev, skole,  samfunn og bærekraft.
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler som utforsker eksistensielle spørsmål 

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Campusbasert E-Læring; lærerstyrt og med studentaktiviteter med samlinger på campus med lokal organisering. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Lokal ekskursjon til et kirkesamfunn og/eller andre trossamfunn med for- og etterarbeid
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist 
 • 80% frammøte på obligatoriske samlinger knyttet til studentaktivt arbeid med ferdighetsmålene.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Skoleeksamen 5 timer. 

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler